logo iws web

Energetikai szakreferens alkalmazása

A je­len­tő­sebb ener­gia­fo­gyasz­tá­sú vál­lal­ko­zá­sok­nak – nem csak nagy­vál­la­la­tok­nak – mun­ka­jo­gi­lag és tár­sa­sá­gi jo­gi­lag füg­get­len ener­ge­ti­kai szak­re­fe­renst kell al­kal­maz­ni­uk. Az ener­ge­ti­kai szak­re­fe­rens fel­ada­ta a kü­lön­bö­ző je­len­té­sek el­ké­szí­té­se, ener­gia­ha­té­kony­sá­gi in­téz­ke­dé­sek meg­va­ló­sí­tá­sá­nak fi­gye­lem­mel kí­sé­ré­se, a vál­la­lat se­gí­té­se a kö­te­le­zett­sé­gek vég­re­haj­tá­sá­ban. Az ener­ge­ti­kai szak­re­fe­rens al­kal­ma­zá­sa 2016. de­cem­ber 21-től kö­te­le­ző.

Az IWS Solutions Kft. névjegyzéki jelölése energetikai szakreferens szervezetként: ESZSZ-79/2019.

Mit kínálunk?

Energetikai szakreferens feladatai

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában. Ennek keretében:

Bízza ránk Ön is energetikai szakreferensi feladatok elvégzését!

Milyen szabályzással?

Energetikai szakreferens alkalmazásának jogi háttere

Az energetikai szakreferens alkalmazásának és feladatainak követelményeit az alábbi jogszabályok határozzák meg:

  • 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról;
  • 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról.

Az energetikai szakreferens alkalmazása 2016. december 21-től kötelező.

Kötelezettek feladatai

Fontos megállapítani, hogy míg az energetikai auditálási kötelezettség csak a nagyvállalatoknak volt kötelező, addig az energetikai szakreferens alkalmazása nem csak nagyvállalatoknak kötelező.

Az előző pontban meghatározott energiafelhasználás meghaladó vállalkozásoknak legalább egy, attól munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie.

Az energetikai szakreferenst igénybe vevő gazdálkodó szervezetnek 30 napon belül meghatározott adattartalommal tájékoztatnia kell a Hivatalt az energetikai szakreferens igénybevételéről, valamint az adatokban beállt egyéb változásokról. A Hivatal 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

Kiknek?

Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

IWS környezet- és munkavédelem

aszodi

Aszódi Ágnes

EHS termékmenedzser, 

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

berneczei

Berneczei Dávid

Vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Munkavédelem

lovas

Lovas Péter

Laboratóriumvezető

Emisszió mérés

bonivart

Bonivárt Attila

Vizsgálótechnikus

Emisszió mérés

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Környezetvédelem árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

kornyezet@iws.hu