Távmunkavégzés / Otthoni munkavégzés munkavédelmi feladatainak ellátása

Szol­gál­ta­tá­sunk a táv­mun­ká­ban dol­go­zó mun­ka­vál­la­ló­i­nak mun­ka­vé­del­mi vo­nat­ko­zá­sú, mun­kál­ta­tói kö­te­le­zett­sé­ge­i­re és fel­ada­ta­i­ra ad meg­ol­dást, könnyí­tést. A mun­kál­ta­tók egy­re gyak­rab­ban vá­laszt­ják bi­zo­nyos mun­ka­kö­rök ese­té­ben az ott­ho­ni mun­ka­vég­zést (táv­mun­ka­vég­zést), mi­vel ez­zel a mun­ka­vi­szony­for­má­val je­len­tős költ­sé­get tud­nak meg­ta­ka­rí­ta­ni. Azon­ban a ta­pasz­ta­la­tok alap­ján meg­fe­led­kez­nek ar­ról, hogy a mun­kál­ta­tói fe­le­lős­sé­gük je­len­tős rész­ben fenn­ma­rad, ami­nek to­vább­ra is meg kell fe­lel­ni­ük. Az­zal, hogy a mun­ka­he­lyet és te­vé­keny­sé­get a mun­ka­vál­la­ló ott­ho­ná­ba „de­le­gál­ják”, a mun­ka­vé­del­mi kö­te­le­zett­sé­ge­i­ket nem há­rít­hat­ják tel­je­sen a mun­ka­vál­la­ló­ra.

Mit kínálunk?

A mun­kál­ta­tó al­kal­ma­zá­sá­ban lévő mun­ka­vé­del­mi szak­em­ber­nek min­den ott­ho­ni mun­ka­vég­zés so­rán fel kell mér­nie a ki­je­lölt mun­ka­hely ve­szé­lye­it, és mun­ka­vé­del­mi koc­ká­zat­ér­té­ke­lés ke­re­té­ben eze­ket mi­nő­sí­te­nie kell, va­la­mint dön­tést kell hoz­nia ar­ról, hogy a szer­ve­zet mun­ka­vál­la­ló­ja biz­ton­sá­gos, az egész­ség­re nem ár­tal­mas kö­rül­mé­nyek kö­zött tud­ja-e vé­gez­ni a mun­ká­ját, vagy sem. Amennyi­ben rossz dön­tés szü­le­tik, a mun­kál­ta­tó­nak vál­lal­nia kell a kö­vet­kez­mé­nye­ket. To­váb­bá a mun­ka­vé­del­mi vo­nat­ko­zá­sú téma mel­lett a he­lyi ve­szé­lyek­ről is ki kell ok­tat­nia a mun­ka­vál­la­ló­ját, amit meg­fe­le­lő­en do­ku­men­tál­nia és ar­chi­vál­nia kell. Nem is be­szél­ve a fel­me­rü­lő hi­á­nyos­sá­gok, koc­ká­zat­csök­ken­tő in­téz­ke­dé­sek meg­va­ló­su­lá­sá­nak nyo­mon kö­ve­té­sé­ről.

A KOC­KÁ­ZA­TÉR­ÉT­KE­LÉST a mun­kál­ta­tó­nak 3 éven­te, az OK­TA­TÁST fo­ko­zott pszi­chés va­la­mint pszi­cho­szo­ci­á­lis ve­szé­lyek ese­té­ben ja­va­solt éven­te meg­is­mé­tel­nie.

Bízza ránk Ön is távmunkavégzés és otthoni munkavégzés munkavédelmi feladatainak ellátását!

Milyen előnyökkel?

Miért érdemes az IWS szolgáltatását választani?

A fenti előnyökön kívül az Önök kényelme és biztonsága érdekében az alábbiakat garantáljuk:

  • amennyiben szakmai hibát vétünk, magas biztosítási hátterünk anyagi biztonságot kínál az Ön vállalata részére, bár ennek lehívására megbízható szakértelmünknek köszönhetően még soha nem került sor;
  • nagy távolságban lévő munkahelyek gazdaságosabb bevizsgálását, saját szakemberének hatékonyabb foglakoztatását nyerheti meg, hiszen az utazási időért mi nem számolunk fel plusz költséget;
  • az általunk feltárt, fényképekkel rögzített hiányosságokat bármikor megtekinthetik, valamint leszűrhetik, átkonvertálhatják;
  • elkészítjük és naprakészen tartjuk a háttér dokumentációkat, illetve az oktatási tematikát vállalatuk helyett.

Milyen problémát okozhat az Ön cégének a vizsgálatok hiánya?

  • rejtve maradnak a munkavállalójuk egészségét károsító (fizikai, pszichés) negatív munkakörülmények, ezáltal felmerülhetnek ennek káros hatásai (fizikai és pszichés betegségek kialakulása, munkanap kiesés, teljesítménycsökkenés stb.);
  • tájékozatlanságból eredő helytelen munkavégzés káros hatásai;
  • munkaügyi per során hiányzó dokumentumok anyagi következményei;
  • munkabaleset (pl. szénmonoxid mérgezés, elcsúszás, végtagtörés stb.) esetén negatív hírérték, presztízsveszteség;
  • hatósági ellenőrzés során az igazoló dokumentumok hiányának anyagi következményei.

Milyen szabályozással?

  • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről: VII/A. Fejezet, A TÁVMUNKAVÉGZÉS ELTÉRŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYAI

IWS környezet- és munkavédelem

Aszódi Ágnes

EHS termékmenedzser, 

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

Berneczei Dávid

Vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Munkavédelem

Lovas Péter

Laboratóriumvezető

Emisszió mérés

Bonivárt Attila

Vizsgálótechnikus

Emisszió mérés

Bencés-Katonka Nóra

Környezetvédelmi és laborasszisztens

Emisszió mérés, engedélyek

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Munkavédelem árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

munkavedelem@iws.hu