logo iws web

Távmunkavégzés / Otthoni munkavégzés munkavédelmi feladatainak ellátása

Szol­gál­ta­tá­sunk a táv­mun­ká­ban dol­go­zó mun­ka­vál­la­ló­i­nak mun­ka­vé­del­mi vo­nat­ko­zá­sú, mun­kál­ta­tói kö­te­le­zett­sé­ge­i­re és fel­ada­ta­i­ra ad meg­ol­dást, könnyí­tést. A mun­kál­ta­tók egy­re gyak­rab­ban vá­laszt­ják bi­zo­nyos mun­ka­kö­rök ese­té­ben az ott­ho­ni mun­ka­vég­zést (táv­mun­ka­vég­zést), mi­vel ez­zel a mun­ka­vi­szony­for­má­val je­len­tős költ­sé­get tud­nak meg­ta­ka­rí­ta­ni. Azon­ban a ta­pasz­ta­la­tok alap­ján meg­fe­led­kez­nek ar­ról, hogy a mun­kál­ta­tói fe­le­lős­sé­gük je­len­tős rész­ben fenn­ma­rad, ami­nek to­vább­ra is meg kell fe­lel­ni­ük. Az­zal, hogy a mun­ka­he­lyet és te­vé­keny­sé­get a mun­ka­vál­la­ló ott­ho­ná­ba „de­le­gál­ják”, a mun­ka­vé­del­mi kö­te­le­zett­sé­ge­i­ket nem há­rít­hat­ják tel­je­sen a mun­ka­vál­la­ló­ra.

Mit kínálunk?

A mun­kál­ta­tó al­kal­ma­zá­sá­ban lévő mun­ka­vé­del­mi szak­em­ber­nek min­den ott­ho­ni mun­ka­vég­zés so­rán fel kell mér­nie a ki­je­lölt mun­ka­hely ve­szé­lye­it, és mun­ka­vé­del­mi koc­ká­zat­ér­té­ke­lés ke­re­té­ben eze­ket mi­nő­sí­te­nie kell, va­la­mint dön­tést kell hoz­nia ar­ról, hogy a szer­ve­zet mun­ka­vál­la­ló­ja biz­ton­sá­gos, az egész­ség­re nem ár­tal­mas kö­rül­mé­nyek kö­zött tud­ja-e vé­gez­ni a mun­ká­ját, vagy sem. Amennyi­ben rossz dön­tés szü­le­tik, a mun­kál­ta­tó­nak vál­lal­nia kell a kö­vet­kez­mé­nye­ket. To­váb­bá a mun­ka­vé­del­mi vo­nat­ko­zá­sú téma mel­lett a he­lyi ve­szé­lyek­ről is ki kell ok­tat­nia a mun­ka­vál­la­ló­ját, amit meg­fe­le­lő­en do­ku­men­tál­nia és ar­chi­vál­nia kell. Nem is be­szél­ve a fel­me­rü­lő hi­á­nyos­sá­gok, koc­ká­zat­csök­ken­tő in­téz­ke­dé­sek meg­va­ló­su­lá­sá­nak nyo­mon kö­ve­té­sé­ről.

A KOC­KÁ­ZA­TÉR­ÉT­KE­LÉST a mun­kál­ta­tó­nak 3 éven­te, az OK­TA­TÁST fo­ko­zott pszi­chés va­la­mint pszi­cho­szo­ci­á­lis ve­szé­lyek ese­té­ben ja­va­solt éven­te meg­is­mé­tel­nie.

Bízza ránk Ön is távmunkavégzés és otthoni munkavégzés munkavédelmi feladatainak ellátását!

Milyen előnyökkel?

Miért érdemes az IWS szolgáltatását választani?

A fenti előnyökön kívül az Önök kényelme és biztonsága érdekében az alábbiakat garantáljuk:

  • amennyiben szakmai hibát vétünk, magas biztosítási hátterünk anyagi biztonságot kínál az Ön vállalata részére, bár ennek lehívására megbízható szakértelmünknek köszönhetően még soha nem került sor;
  • nagy távolságban lévő munkahelyek gazdaságosabb bevizsgálását, saját szakemberének hatékonyabb foglakoztatását nyerheti meg, hiszen az utazási időért mi nem számolunk fel plusz költséget;
  • az általunk feltárt, fényképekkel rögzített hiányosságokat bármikor megtekinthetik, valamint leszűrhetik, átkonvertálhatják;
  • elkészítjük és naprakészen tartjuk a háttér dokumentációkat, illetve az oktatási tematikát vállalatuk helyett.

Milyen problémát okozhat az Ön cégének a vizsgálatok hiánya?

  • rejtve maradnak a munkavállalójuk egészségét károsító (fizikai, pszichés) negatív munkakörülmények, ezáltal felmerülhetnek ennek káros hatásai (fizikai és pszichés betegségek kialakulása, munkanap kiesés, teljesítménycsökkenés stb.);
  • tájékozatlanságból eredő helytelen munkavégzés káros hatásai;
  • munkaügyi per során hiányzó dokumentumok anyagi következményei;
  • munkabaleset (pl. szénmonoxid mérgezés, elcsúszás, végtagtörés stb.) esetén negatív hírérték, presztízsveszteség;
  • hatósági ellenőrzés során az igazoló dokumentumok hiányának anyagi következményei.

Milyen szabályozással?

  • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről: VII/A. Fejezet, A TÁVMUNKAVÉGZÉS ELTÉRŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYAI

IWS környezet- és munkavédelem

aszodi

Aszódi Ágnes

EHS termékmenedzser, 

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

berneczei

Berneczei Dávid

Vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Munkavédelem

lovas

Lovas Péter

Laboratóriumvezető

Emisszió mérés

bonivart

Bonivárt Attila

Vizsgálótechnikus

Emisszió mérés

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Munkavédelem árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

munkavedelem@iws.hu