logo iws web

Környezetvédelmi szolgáltatásaink

Az IWS kö­zel tíz éves ha­zai gya­kor­lat­tal ren­del­ke­zik a kör­nye­zet­vé­del­mi szol­gál­ta­tá­sok te­rü­le­tén, ame­lyek tel­je­sí­té­sé­re ga­ran­ci­át vál­lal. A tel­jes kö­rű szol­gál­ta­tá­sa­ink se­gít­sé­gé­vel, va­la­mennyi kör­nye­ze­ti elem­re vo­nat­ko­zó­an se­gít­jük part­ne­re­in­ket a kör­nye­zet­vé­del­mi kö­te­le­zett­sé­ge­ik tel­je­sí­té­sé­ben. Az aláb­bi ki­emelt szol­gál­ta­tá­sa­ink­ra hív­juk fel a fi­gyel­met:

Levegőtisztaság-védelmi emisszió mérés, engedélyeztetés

Az en­ge­dély­kö­te­les pont­for­rá­sok le­ve­gő­tisz­ta­ság-vé­del­mi en­ge­dé­lyez­te­té­se és idő­sza­kos emisszió mé­ré­se jog­sza­bá­lyi elő­írás. Az akk­re­di­tált kör­nye­zet­vé­del­mi la­bo­ra­tó­ri­u­munk vál­lal­ja a pont­for­rá­sok emisszió mé­ré­sét to­váb­bá az en­ge­dély meg­szer­zé­se ér­de­ké­ben a ha­tás­te­rü­let meg­ha­tá­ro­zást, en­ge­dély­ké­rel­mi do­ku­men­tá­ció el­ké­szí­té­sét, és az adat­la­pok ki­töl­té­sét.

CO₂ hitelesítés

Je­len­tő­sebb CO₂ ki­bo­csá­tás­sal já­ró te­vé­keny­ség vég­zé­se ese­tén szük­sé­ges el­vé­gez­tet­ni a CO₂ ki­bo­csá­tás hi­te­le­sí­té­sét, ame­lyet csak akk­re­di­tált szer­ve­zet vé­gez­het. Az IWS ren­del­ke­zik a hi­te­le­sí­tés­hez szük­sé­ges szak­ér­tői en­ge­dé­lyek-kel, akk­re­di­tá­ci­ó­val és a hi­te­le­sí­tést vég­ző, nagy ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző szak­embe­rek­kel.

Karbonlábnyom számítás

A klímaváltozással kapcsolatos felelősségérzet növekedésével egyre többeket érdekel bizonyos tevékenységek, folyamatok, termékek klímára gyakorolt hatása. E hatás számszerűsítésére vezették be a karbonlábnyom fogalmát. A karbonlábnyom azt a szén-dioxidban kifejezett üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátás mennyiséget jelenti, amit a vizsgált vállalat, szervezet vagy egyén a tevékenysége, valamely folyamata során a vizsgált időszakban, illetve valamely termék az életciklusa során, közvetlenül és közvetve okoz.

Energetikai szakreferens alkalmazása

A je­len­tő­sebb ener­gia­fo­gyasz­tá­sú vál­lal­ko­zá­sok­nak – nem csak nagy­vál­la­la­tok­nak – mun­ka­jo­gi­lag és tár­sa­sá­gi jo­gi­lag füg­get­len ener­ge­ti­kai szak­re­fe­renst kell al­kal­maz­ni­uk. Az ener­ge­ti­kai szak­re­fe­rens fel­ada­ta a kü­lön­bö­ző je­len­té­sek el­ké­szí­té­se, ener­gia­ha­té­kony­sá­gi in­téz­ke­dé­sek meg­va­ló­sí­tá­sá­nak fi­gye­lem­mel kí­sé­ré­se, a vál­la­lat se­gí­té­se a kö­te­le­zett­sé­gek vég­re­haj­tá­sá­ban. Az ener­ge­ti­kai szak­re­fe­rens al­kal­ma­zá­sa 2016. de­cem­ber 21-től kö­te­le­ző.

Környezetvédelmi megbízotti feladatok

Fon­tos elő­írás, hogy a kör­nye­zet­re ha­tás­sal lé­vő te­vé­keny­ség vég­zé­se ese­tén kör­nye­zet­vé­del­mi meg­bí­zott al­kal­ma­zá­sa kö­te­le­ző. Kör­nye­zet­vé­del­mi szak­ér­tő­ink több éves, szé­les spekt­ru­mú ta­pasz­ta­la­ta­i­nak kö­szön­he­tő­en ha­té­ko­nyan tud­ják a meg­bí­zot­ti fel­ada­to­kat tel­je­sí­te­ni. A kör­nye­zet­vé­del­mi meg­bí­zot­ti szol­gál­ta­tá­sunk se­gít­sé­gé­vel part­ne­re­ink vál­lá­ról le­vesszük a kör­nye­zet­vé­del­mi fel­ada­tok tel­je­sí­té­sé­nek ter­hét.

Főbb környezetvédelmi referenciáink

IWS környezet- és munkavédelem

seres

Seres Diána

EHS üzletág vezető

aszodi

Aszódi Ágnes

EHS termékmenedzser, 

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

berneczei

Berneczei Dávid

Vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Munkavédelem

lovas

Lovas Péter

Laboratóriumvezető

Emisszió mérés

bonivart

Bonivárt Attila

Vizsgálótechnikus

Emisszió mérés