logo iws web

Mun­ka­vé­del­mi szol­gál­ta­tá­saink

Az IWS kö­zel tíz éves ha­zai gya­kor­lat­tal ren­del­ke­zik a munka­vé­del­mi szol­gál­ta­tá­sok te­rü­le­tén, ame­lyek tel­je­sí­té­sé­re ga­ran­ci­át vál­lal. Tel­jes kö­rű szol­gál­ta­tá­sa­ink se­gít­sé­gé­vel minden munka- és tűzvédelmi feladat ellátásában se­gít­jük part­ne­re­in­ket.

Robbanásbiztonság (ATEX)

A munkaadó kötelessége a megfelelő kockázatértékelés elvégeztetése. Amennyiben egy robbanásveszélyes atmoszféra keletkezése biztonsággal nem zárható ki, akkor a munkáltató robbanásvédelmi dokumentáció készítésére kötelezett. Ebben tud profi segítséget nyújtani az IWS.

Építőipari kivitelezési tevékenységek biztonsági és egészségvédelmi koordinálása

Munka- és tűzvédelmi szakembereink a kivitelezési munkálatok során biztosítják a biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatok ellátását. Igény esetén a biztonsági- és egészségvédelmi terv elkészítését is vállaljuk.

Távmunkavégzés / Otthoni munkavégzés munkavédelmi feladatainak ellátás

Szol­gál­ta­tá­sunk a táv­mun­ká­ban dol­go­zó mun­ka­vál­la­ló­i­nak mun­ka­vé­del­mi vo­nat­ko­zá­sú, mun­kál­ta­tói kö­te­le­zett­sé­ge­i­re és fel­ada­ta­i­ra ad meg­ol­dást, könnyí­tést. A mun­kál­ta­tók egy­re gyak­rab­ban vá­laszt­ják bi­zo­nyos mun­ka­kö­rök ese­té­ben az ott­ho­ni mun­ka­vég­zést (táv­mun­ka­vég­zést), mi­vel ez­zel a mun­ka­vi­szony­for­má­val je­len­tős költ­sé­get tud­nak meg­ta­ka­rí­ta­ni. Azon­ban a ta­pasz­ta­la­tok alap­ján meg­fe­led­kez­nek ar­ról, hogy a mun­kál­ta­tói fe­le­lős­sé­gük je­len­tős rész­ben fenn­ma­rad, ami­nek to­vább­ra is meg kell fe­lel­ni­ük. Az­zal, hogy a mun­ka­he­lyet és te­vé­keny­sé­get a mun­ka­vál­la­ló ott­ho­ná­ba „de­le­gál­ják”, a mun­ka­vé­del­mi kö­te­le­zett­sé­ge­i­ket nem há­rít­hat­ják tel­je­sen a mun­ka­vál­la­ló­ra.

Munkavédelmi megbízotti feladatok

A fo­lya­ma­to­san vál­to­zó mun­ka­vé­del­mi jog­sza­bá­lyok ren­ge­te­gé­ben a vál­la­la­tok szá­má­ra egy­re na­gyobb ki­hí­vást je­lent az el­iga­zo­dás. A mun­ka­vé­del­mi elő­írá­sok nem is­me­re­te, és eb­ből ki­fo­lyó­lag be nem tar­tá­suk ko­moly ve­szélyt je­lent a vál­la­la­tok mű­kö­dé­sé­re és dol­go­zó­i­nak egész­sé­gé­re. A mun­ka­vé­del­mi és kör­nye­zet­vé­del­mi prob­lé­mák mel­lett ko­moly bír­sá­got is von­hat maga után a jog­sza­bá­lyok hely­te­len al­kal­ma­zá­sa. Tár­sa­sá­gunk nagy gya­kor­lat­tal és több éves ha­zai és nem­zet­kö­zi ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző szak­ér­tői se­gít­sé­get nyúj­ta­nak, vagy akár tel­jes mér­ték­ben át­vál­lal­ják a fel­me­rü­lő fel­ada­tok el­vég­zé­sét.

IWS környezet- és munkavédelem

seres

Seres Diána

EHS üzletág vezető

aszodi

Aszódi Ágnes

EHS termékmenedzser, 

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

berneczei

Berneczei Dávid

Vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Munkavédelem

lovas

Lovas Péter

Laboratóriumvezető

Emisszió mérés

bonivart

Bonivárt Attila

Vizsgálótechnikus

Emisszió mérés

karczag dorottya

Karczag Dorottya

Környezetvédelmi és labor asszisztens