Mun­ka­vé­del­mi szol­gál­ta­tá­saink

Az IWS kö­zel tíz éves ha­zai gya­kor­lat­tal ren­del­ke­zik a munka­vé­del­mi szol­gál­ta­tá­sok te­rü­le­tén, ame­lyek tel­je­sí­té­sé­re ga­ran­ci­át vál­lal. Tel­jes kö­rű szol­gál­ta­tá­sa­ink se­gít­sé­gé­vel minden munka- és tűzvédelmi feladat ellátásában se­gít­jük part­ne­re­in­ket.

Robbanásbiztonság (ATEX)

A munkaadó kötelessége a megfelelő kockázatértékelés elvégeztetése. Amennyiben egy robbanásveszélyes atmoszféra keletkezése biztonsággal nem zárható ki, akkor a munkáltató robbanásvédelmi dokumentáció készítésére kötelezett. Ebben tud profi segítséget nyújtani az IWS.

Építőipari kivitelezési tevékenységek biztonsági és egészségvédelmi koordinálása

Munka- és tűzvédelmi szakembereink a kivitelezési munkálatok során biztosítják a biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatok ellátását. Igény esetén a biztonsági- és egészségvédelmi terv elkészítését is vállaljuk.

Távmunkavégzés / Otthoni munkavégzés munkavédelmi feladatainak ellátás

Szol­gál­ta­tá­sunk a táv­mun­ká­ban dol­go­zó mun­ka­vál­la­ló­i­nak mun­ka­vé­del­mi vo­nat­ko­zá­sú, mun­kál­ta­tói kö­te­le­zett­sé­ge­i­re és fel­ada­ta­i­ra ad meg­ol­dást, könnyí­tést. A mun­kál­ta­tók egy­re gyak­rab­ban vá­laszt­ják bi­zo­nyos mun­ka­kö­rök ese­té­ben az ott­ho­ni mun­ka­vég­zést (táv­mun­ka­vég­zést), mi­vel ez­zel a mun­ka­vi­szony­for­má­val je­len­tős költ­sé­get tud­nak meg­ta­ka­rí­ta­ni. Azon­ban a ta­pasz­ta­la­tok alap­ján meg­fe­led­kez­nek ar­ról, hogy a mun­kál­ta­tói fe­le­lős­sé­gük je­len­tős rész­ben fenn­ma­rad, ami­nek to­vább­ra is meg kell fe­lel­ni­ük. Az­zal, hogy a mun­ka­he­lyet és te­vé­keny­sé­get a mun­ka­vál­la­ló ott­ho­ná­ba „de­le­gál­ják”, a mun­ka­vé­del­mi kö­te­le­zett­sé­ge­i­ket nem há­rít­hat­ják tel­je­sen a mun­ka­vál­la­ló­ra.

Munkavédelmi megbízotti feladatok

A fo­lya­ma­to­san vál­to­zó mun­ka­vé­del­mi jog­sza­bá­lyok ren­ge­te­gé­ben a vál­la­la­tok szá­má­ra egy­re na­gyobb ki­hí­vást je­lent az el­iga­zo­dás. A mun­ka­vé­del­mi elő­írá­sok nem is­me­re­te, és eb­ből ki­fo­lyó­lag be nem tar­tá­suk ko­moly ve­szélyt je­lent a vál­la­la­tok mű­kö­dé­sé­re és dol­go­zó­i­nak egész­sé­gé­re. A mun­ka­vé­del­mi és kör­nye­zet­vé­del­mi prob­lé­mák mel­lett ko­moly bír­sá­got is von­hat maga után a jog­sza­bá­lyok hely­te­len al­kal­ma­zá­sa. Tár­sa­sá­gunk nagy gya­kor­lat­tal és több éves ha­zai és nem­zet­kö­zi ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző szak­ér­tői se­gít­sé­get nyúj­ta­nak, vagy akár tel­jes mér­ték­ben át­vál­lal­ják a fel­me­rü­lő fel­ada­tok el­vég­zé­sét.

IWS környezet- és munkavédelem

Aszódi Ágnes

EHS termékmenedzser, 

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

Berneczei Dávid

Vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Munkavédelem

Lovas Péter

Laboratóriumvezető

Emisszió mérés

Bonivárt Attila

Vizsgálótechnikus

Emisszió mérés

Bencés-Katonka Nóra

Környezetvédelmi és laborasszisztens

Emisszió mérés, engedélyek