CO2 hitelesítés

Az üveg­ház­ha­tá­sú gá­zok fe­le­lő­sek a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dé­sért, ezért a kör­nye­zet­vé­de­lem egyik fő cél­ja ezen gá­zok ki­bo­csá­tá­sá­nak vissza­szo­rí­tá­sa. Mi­vel Ma­gyar­or­szág is csat­la­ko­zott a Kyo­to-i egyez­mény­hez, ha­zánk­ban is szá­mos vál­la­lat­nak kell szén­di­oxid ki­bo­csá­tá­sát füg­get­len szer­ve­zet­tel hi­te­le­sít­tet­nie.

Ez nem csak környezetünk megóvása szempontjából fontos, de az államközi szerződések szerint meghatározott CO₂ kvóták szabadpiaci értékesítése komoly üzleti lehetőséget is teremt az iparvállalatok számára.

EU-ETS IV. kereskedési időszak NIMs adatszolgáltatás hitelesítése

Tisztelt Üzemeltető!

A szén-dioxid kibocsátás európai kereskedelmi rendszerének (EU ETS) új kereskedelmi időszaka a 2021. január 1-jétől kezdődő öt év. A létesítmények számára erre az időszakra vonatkozó kiosztandó ingyenes kibocsátási egységek számának a múltbeli

tevékenységre vonatkozó adatokon kell alapulnia. A múltbeli tevékenységi szinteket (HAL) az alapidőszakok során végzett tevékenységek számtani átlaga alapján kell meghatározni. Az alapidőszak a 2003/87/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottsághoz benyújtandó adatok benyújtásának határidejét megelőző öt naptári év.

Az EU C/2018/8664 final felhatalmazáson alapuló rendelete szerint az ingyenes kiosztás iránti kérelmet a létesítmény üzemeltetője az illetékes hatósághoz nyújthatja be. A kérelmet 2019. május 30. előtt (max. 1 hónap haladékkal) kell benyújtani az első kiosztási időszakra. Az ingyenes kiosztás iránti kérelemhez többek közt csatolni kell a 2003/87/EK irányelv 15. cikkével összhangban elfogadott rendelkezéseknek megfelelően hitelesített alapadat-jelentést.

Cégünk, az IWS EU-ETS akkreditációjának alkalmazási köre kiterjed az alapadat-jelentés hitelesítéséhez szükséges 98 számú tevékenységcsoportra (a 2003/87/EK irányelv 10a. cikke szerinti egyéb tevékenységek). Ezt kötelezően előírja a Bizottság 600/2012/EU Rendeletének (2012. június 21.) 34. cikke: „A hitelesítő csak olyan üzemeltetőnek vagy légijárműüzemeltetőnek állít ki hitelesítői jelentést, amely az I. mellékletben említett azon tevékenység hatálya alá tartozó tevékenységet végez, amelyre a hitelesítőt a 765/2008/EK rendelet és e rendelet rendelkezéseinek megfelelően akkreditálták.”

Cégünk hitelesítői kapacitása korlátozott, ezért javasoljuk, hogy mielőbb kérjenek árajánlatot, illetve kössenek szerződést cégünkkel!

Bízza ránk Ön is CO2 hitelesítési feladatok elvégzését!

Mit kínálunk?

A CO₂ hitelesítést az IWS olyan nagy gyakorlattal rendelkező hitelesítő szakértői végzik, akik a hitelesítési munka során – tapasztalataik és tudásuk révén – teljes körű szakmai segítséget tudnak nyújtani ügyfeleinknek.

2013. évben megváltozott jogszabályok szerint már csak akkreditált szervezetek végezhetnek CO₂ hitelesítést.

Milyen szabályozással?

 • A Bizottság 600/2012/EU RENDELETE (2012. június 21.) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a hitelesítők akkreditációjáról.
 • A Bizottság 601/2012/EU rendelete (2012. június 21.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről.
 • 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről.
 • 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól.
 • 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról.
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/87/EK IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról

Kiknek?

Főbb referenciáink erről a területről:

 • Carmeuse Hungária Kft.
 • Dunamenti Erőmű Zrt.
 • ISD Dunaferr Zrt.
 • ISD Kokszoló Kft.
 • Mályi Tégla Kft.
 • Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
 • Wienerberger Zrt.
 • Budapesti Erőmű Zrt.
 • Dunacell Kft.
 • Dunafin Kft.
 • FGSZ Zrt.
 • Linde Gáz Magyarország Kft.
 • ÓAM Ózdi Acélművek Kft.
 • Leier Téglaipari Zrt.
 • Guardian Orosháza Kft.
 • O-I Hungary Kft.
 • Pick Szeged Zrt.

IWS környezet- és munkavédelem

Aszódi Ágnes

EHS termékmenedzser, 

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

Berneczei Dávid

Vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Munkavédelem

Lovas Péter

Laboratóriumvezető

Emisszió mérés

Bonivárt Attila

Vizsgálótechnikus

Emisszió mérés

Bencés-Katonka Nóra

Környezetvédelmi és laborasszisztens

Emisszió mérés, engedélyek

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Környezetvédelem árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

kornyezet@iws.hu