logo iws web

CO2 hitelesítés

Az üveg­ház­ha­tá­sú gá­zok fe­le­lő­sek a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dé­sért, ezért a kör­nye­zet­vé­de­lem egyik fő cél­ja ezen gá­zok ki­bo­csá­tá­sá­nak vissza­szo­rí­tá­sa. Mi­vel Ma­gyar­or­szág is csat­la­ko­zott a Kyo­to-i egyez­mény­hez, ha­zánk­ban is szá­mos vál­la­lat­nak kell szén­di­oxid ki­bo­csá­tá­sát füg­get­len szer­ve­zet­tel hi­te­le­sít­tet­nie.

Ez nem csak környezetünk megóvása szempontjából fontos, de az államközi szerződések szerint meghatározott CO₂ kvóták szabadpiaci értékesítése komoly üzleti lehetőséget is teremt az iparvállalatok számára.

EU-ETS IV. kereskedési időszak NIMs adatszolgáltatás hitelesítése

Tisztelt Üzemeltető!

A szén-dioxid kibocsátás európai kereskedelmi rendszerének (EU ETS) új kereskedelmi időszaka a 2021. január 1-jétől kezdődő öt év. A létesítmények számára erre az időszakra vonatkozó kiosztandó ingyenes kibocsátási egységek számának a múltbeli

tevékenységre vonatkozó adatokon kell alapulnia. A múltbeli tevékenységi szinteket (HAL) az alapidőszakok során végzett tevékenységek számtani átlaga alapján kell meghatározni. Az alapidőszak a 2003/87/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottsághoz benyújtandó adatok benyújtásának határidejét megelőző öt naptári év.

Az EU C/2018/8664 final felhatalmazáson alapuló rendelete szerint az ingyenes kiosztás iránti kérelmet a létesítmény üzemeltetője az illetékes hatósághoz nyújthatja be. A kérelmet 2019. május 30. előtt (max. 1 hónap haladékkal) kell benyújtani az első kiosztási időszakra. Az ingyenes kiosztás iránti kérelemhez többek közt csatolni kell a 2003/87/EK irányelv 15. cikkével összhangban elfogadott rendelkezéseknek megfelelően hitelesített alapadat-jelentést.

A szolgáltatást biztosító akkreditált partnerünk EU-ETS akkreditációjának alkalmazási köre kiterjed az alapadat-jelentés hitelesítéséhez szükséges 98 számú tevékenységcsoportra (a 2003/87/EK irányelv 10a. cikke szerinti egyéb tevékenységek). Ezt kötelezően előírja a Bizottság 600/2012/EU Rendeletének (2012. június 21.) 34. cikke: „A hitelesítő csak olyan üzemeltetőnek vagy légijárműüzemeltetőnek állít ki hitelesítői jelentést, amely az I. mellékletben említett azon tevékenység hatálya alá tartozó tevékenységet végez, amelyre a hitelesítőt a 765/2008/EK rendelet és e rendelet rendelkezéseinek megfelelően akkreditálták.”

Cégünk hitelesítői kapacitása korlátozott, ezért javasoljuk, hogy mielőbb kérjenek árajánlatot, illetve kössenek szerződést cégünkkel!

Bízza ránk Ön is CO2 hitelesítési feladatok elvégzését!

Mit kínálunk?

A CO₂ hitelesítést az IWS olyan nagy gyakorlattal rendelkező hitelesítő szakértői végzik, akik a hitelesítési munka során – tapasztalataik és tudásuk révén – teljes körű szakmai segítséget tudnak nyújtani ügyfeleinknek.

2013. évben megváltozott jogszabályok szerint már csak akkreditált szervezetek végezhetnek CO₂ hitelesítést.

Milyen szabályozással?

 • A Bizottság 600/2012/EU RENDELETE (2012. június 21.) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a hitelesítők akkreditációjáról.
 • A Bizottság 601/2012/EU rendelete (2012. június 21.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről.
 • 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről.
 • 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól.
 • 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról.
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/87/EK IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról

Kiknek?

Főbb referenciáink erről a területről:

 • Carmeuse Hungária Kft.
 • Dunamenti Erőmű Zrt.
 • ISD Dunaferr Zrt.
 • ISD Kokszoló Kft.
 • Mályi Tégla Kft.
 • Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
 • Wienerberger Zrt.
 • Budapesti Erőmű Zrt.
 • Dunacell Kft.
 • Dunafin Kft.
 • FGSZ Zrt.
 • Linde Gáz Magyarország Kft.
 • ÓAM Ózdi Acélművek Kft.
 • Leier Téglaipari Zrt.
 • Guardian Orosháza Kft.
 • O-I Hungary Kft.
 • Pick Szeged Zrt.

IWS környezet- és munkavédelem

seres

Seres Diána

EHS üzletág vezető

aszodi

Aszódi Ágnes

EHS termékmenedzser, 

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

berneczei

Berneczei Dávid

Vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Munkavédelem

karczag dorottya

Karczag Dorottya

Környezetvédelmi és labor asszisztens

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Környezetvédelem árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

kornyezet@iws.hu