logo iws web

Munkavédelmi megbízotti feladatok

A fo­lya­ma­to­san vál­to­zó mun­ka­vé­del­mi jog­sza­bá­lyok ren­ge­te­gé­ben a vál­la­la­tok szá­má­ra egy­re na­gyobb ki­hí­vást je­lent az el­iga­zo­dás. A mun­ka­vé­del­mi elő­írá­sok nem is­me­re­te, és eb­ből ki­fo­lyó­lag be nem tar­tá­suk ko­moly ve­szélyt je­lent a vál­la­la­tok mű­kö­dé­sé­re és dol­go­zó­i­nak egész­sé­gé­re. A mun­ka­vé­del­mi és kör­nye­zet­vé­del­mi prob­lé­mák mel­lett ko­moly bír­sá­got is von­hat maga után a jog­sza­bá­lyok hely­te­len al­kal­ma­zá­sa. Tár­sa­sá­gunk nagy gya­kor­lat­tal és több éves ha­zai és nem­zet­kö­zi ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző szak­ér­tői se­gít­sé­get nyúj­ta­nak, vagy akár tel­jes mér­ték­ben át­vál­lal­ják a fel­me­rü­lő fel­ada­tok el­vég­zé­sét.

Mit kínálunk?

Munkavédelmi megbízott alkalmazása

Ma­gyar­or­szá­gon a mun­ka­vé­del­mi szak­em­ber al­kal­ma­zá­sá­nak fel­té­te­le­it két össze­füg­gő ren­de­let sza­bá­lyoz­za. Az 1993. évi XCI­II. tör­vény a mun­ka­vé­de­lem­ről, il­let­ve az 5/1993. (XII. 26) MüM ren­de­let az előbb em­lí­tett tör­vény egyes ren­del­ke­zé­se­i­nek a vég­re­haj­tá­sá­ról, azon­ban a ren­de­let szö­ve­gét az 1993. évi XCI­II. tör­vénnyel egy­sé­ges szer­ke­zet­ben kö­zöl­ték. 2014. má­jus 1-től a jog­sza­bály­ban le­ír­tak ér­tel­mé­ben, a mun­kál­ta­tó kö­te­les az em­lí­tett ren­de­let 2. mel­lék­le­té­ben le­ír­tak szem­pon­tok fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel meg­ha­tá­ro­zott lét­szá­mú és mun­ka­vé­del­mi szak­ké­pe­sí­té­sű sze­mélyt, mi­ni­má­li­san a meg­ha­tá­ro­zott mun­ka­idő­tar­tam­ra fog­lal­koz­tat­ni. A mun­ka­adó to­váb­bá kö­te­les a jog­sza­bály­ban elő­írt mun­ka­biz­ton­sá­gi szak­te­vé­keny­sé­gek el­vég­zé­sé­re mun­ka­vé­del­mi szak­ké­pe­sí­té­sű sze­mélyt al­kal­maz­ni. A fo­lya­ma­tos jog­sza­bá­lyi vál­to­zá­sok­ban gya­kor­lott szak­em­be­re­ink ga­ran­tál­ják a biz­ton­sá­gos el­iga­zo­dást.

Míg ko­ráb­ban a mun­ka­vé­del­mi fel­ada­to­kat ál­ta­lá­ban egy más szak­te­rü­le­ten dol­go­zó mun­ka­vál­la­ló lát­ta el a fő­mun­ká­ja mel­lett, ad­dig ma már egy­re el­ter­jed­tebb és el­en­ged­he­tet­le­nebb, hogy a mun­ka­vé­del­mi fel­ada­tok el­vég­zé­sé­re egy kép­zett és gya­kor­lott mun­ka­vé­del­mi szak­em­bert al­kal­maz­za­nak, vagy bíz­za­nak meg.

Bízza ránk Ön is munkavédelmi megbízotti feladatok elvégzését!

Munkavédelmi megbízotti szolgáltatásaink

Az IWS mun­ka­vé­del­mi meg­bí­zott­jai, szak­ér­tői vál­lal­ják a kö­vet­ke­ző fel­ada­tok el­vég­zé­sét:

 • meglévő munkavédelmi rendszer felülvizsgálata;
 • munkavédelmi koordináció;
 • munkavédelmi kockázatértékelés;
 • jogszabályi megfelelőségi vizsgálat;
 • jogszabályok változásának követése – ügyfélre szabottan;
 • munkabalesetek kivizsgálása, jegyzőkönyv elkészítése;
 • jogszabályoknak megfelelő munkavédelmi feladatok ellátása;
 • oktatások lebonyolítása;
 • a szükséges munkavédelmi dokumentumok elkészítése:
 • nyilvántartási rendszer kialakítása;
 • munkavédelmi szabályzat elkészítése;
 • a szükséges dokumentumok naprakész állapotban tartása;
 • tájékoztató mérések elvégzése;
 • a megbízó képviselete a munkavédelmi hatóságoknál;
 • a külső munkavédelmi szakértői tevékenységek felügyelete, koordinációja.

További munkavédelmi szolgáltatásaink

Szük­ség ese­tén to­váb­bi mun­ka­vé­del­mi fel­ada­tok el­lá­tá­sát is ked­vez­mé­nyes áron vál­lal­juk:

 • kémiai kockázatértékelés;
 • villamosbiztonsági vizsgálat;
 • gépek, berendezések biztonsági felülvizsgálata;
 • robbanásvédelmi dokumentációk elkészítése;
 • távmunkavégzés munkavédelmi feladatainak ellátása;
 • akkreditált munkahelyi mérések elvégzése.

Komp­lex szol­gál­ta­tá­sunk ke­re­té­ben akár a mun­ka-, tűz- és kör­nye­zet­vé­del­mi meg­bí­zot­ti fel­ada­tok tel­je­sí­té­sét együtt is tud­juk vál­lal­ni.

Milyen szabályozással?

Kapcsolódó főbb jogszabályok:

 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelmi törvény végrehajtásáról
 • 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

IWS környezet- és munkavédelem

seres

Seres Diána

EHS üzletág vezető

aszodi

Aszódi Ágnes

EHS termékmenedzser, 

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

berneczei

Berneczei Dávid

Vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Munkavédelem

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Munkavédelem árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

munkavedelem@iws.hu