Munkavédelmi megbízotti feladatok

A fo­lya­ma­to­san vál­to­zó mun­ka­vé­del­mi jog­sza­bá­lyok ren­ge­te­gé­ben a vál­la­la­tok szá­má­ra egy­re na­gyobb ki­hí­vást je­lent az el­iga­zo­dás. A mun­ka­vé­del­mi elő­írá­sok nem is­me­re­te, és eb­ből ki­fo­lyó­lag be nem tar­tá­suk ko­moly ve­szélyt je­lent a vál­la­la­tok mű­kö­dé­sé­re és dol­go­zó­i­nak egész­sé­gé­re. A mun­ka­vé­del­mi és kör­nye­zet­vé­del­mi prob­lé­mák mel­lett ko­moly bír­sá­got is von­hat maga után a jog­sza­bá­lyok hely­te­len al­kal­ma­zá­sa. Tár­sa­sá­gunk nagy gya­kor­lat­tal és több éves ha­zai és nem­zet­kö­zi ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző szak­ér­tői se­gít­sé­get nyúj­ta­nak, vagy akár tel­jes mér­ték­ben át­vál­lal­ják a fel­me­rü­lő fel­ada­tok el­vég­zé­sét.

Mit kínálunk?

Munkavédelmi megbízott alkalmazása

Ma­gyar­or­szá­gon a mun­ka­vé­del­mi szak­em­ber al­kal­ma­zá­sá­nak fel­té­te­le­it két össze­füg­gő ren­de­let sza­bá­lyoz­za. Az 1993. évi XCI­II. tör­vény a mun­ka­vé­de­lem­ről, il­let­ve az 5/1993. (XII. 26) MüM ren­de­let az előbb em­lí­tett tör­vény egyes ren­del­ke­zé­se­i­nek a vég­re­haj­tá­sá­ról, azon­ban a ren­de­let szö­ve­gét az 1993. évi XCI­II. tör­vénnyel egy­sé­ges szer­ke­zet­ben kö­zöl­ték. 2014. má­jus 1-től a jog­sza­bály­ban le­ír­tak ér­tel­mé­ben, a mun­kál­ta­tó kö­te­les az em­lí­tett ren­de­let 2. mel­lék­le­té­ben le­ír­tak szem­pon­tok fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel meg­ha­tá­ro­zott lét­szá­mú és mun­ka­vé­del­mi szak­ké­pe­sí­té­sű sze­mélyt, mi­ni­má­li­san a meg­ha­tá­ro­zott mun­ka­idő­tar­tam­ra fog­lal­koz­tat­ni. A mun­ka­adó to­váb­bá kö­te­les a jog­sza­bály­ban elő­írt mun­ka­biz­ton­sá­gi szak­te­vé­keny­sé­gek el­vég­zé­sé­re mun­ka­vé­del­mi szak­ké­pe­sí­té­sű sze­mélyt al­kal­maz­ni. A fo­lya­ma­tos jog­sza­bá­lyi vál­to­zá­sok­ban gya­kor­lott szak­em­be­re­ink ga­ran­tál­ják a biz­ton­sá­gos el­iga­zo­dást.

Míg ko­ráb­ban a mun­ka­vé­del­mi fel­ada­to­kat ál­ta­lá­ban egy más szak­te­rü­le­ten dol­go­zó mun­ka­vál­la­ló lát­ta el a fő­mun­ká­ja mel­lett, ad­dig ma már egy­re el­ter­jed­tebb és el­en­ged­he­tet­le­nebb, hogy a mun­ka­vé­del­mi fel­ada­tok el­vég­zé­sé­re egy kép­zett és gya­kor­lott mun­ka­vé­del­mi szak­em­bert al­kal­maz­za­nak, vagy bíz­za­nak meg.

Bízza ránk Ön is munkavédelmi megbízotti feladatok elvégzését!

Munkavédelmi megbízotti szolgáltatásaink

Az IWS mun­ka­vé­del­mi meg­bí­zott­jai, szak­ér­tői vál­lal­ják a kö­vet­ke­ző fel­ada­tok el­vég­zé­sét:

 • meglévő munkavédelmi rendszer felülvizsgálata;
 • munkavédelmi koordináció;
 • munkavédelmi kockázatértékelés;
 • jogszabályi megfelelőségi vizsgálat;
 • jogszabályok változásának követése – ügyfélre szabottan;
 • munkabalesetek kivizsgálása, jegyzőkönyv elkészítése;
 • jogszabályoknak megfelelő munkavédelmi feladatok ellátása;
 • oktatások lebonyolítása;
 • a szükséges munkavédelmi dokumentumok elkészítése:
 • nyilvántartási rendszer kialakítása;
 • munkavédelmi szabályzat elkészítése;
 • a szükséges dokumentumok naprakész állapotban tartása;
 • tájékoztató mérések elvégzése;
 • a megbízó képviselete a munkavédelmi hatóságoknál;
 • a külső munkavédelmi szakértői tevékenységek felügyelete, koordinációja.

További munkavédelmi szolgáltatásaink

Szük­ség ese­tén to­váb­bi mun­ka­vé­del­mi fel­ada­tok el­lá­tá­sát is ked­vez­mé­nyes áron vál­lal­juk:

 • kémiai kockázatértékelés;
 • villamosbiztonsági vizsgálat;
 • gépek, berendezések biztonsági felülvizsgálata;
 • robbanásvédelmi dokumentációk elkészítése;
 • távmunkavégzés munkavédelmi feladatainak ellátása;
 • akkreditált munkahelyi mérések elvégzése.

Komp­lex szol­gál­ta­tá­sunk ke­re­té­ben akár a mun­ka-, tűz- és kör­nye­zet­vé­del­mi meg­bí­zot­ti fel­ada­tok tel­je­sí­té­sét együtt is tud­juk vál­lal­ni.

Milyen szabályozással?

Kapcsolódó főbb jogszabályok:

 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelmi törvény végrehajtásáról
 • 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

IWS környezet- és munkavédelem

Aszódi Ágnes

EHS termékmenedzser, 

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

Berneczei Dávid

Vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Munkavédelem

Lovas Péter

Laboratóriumvezető

Emisszió mérés

Bonivárt Attila

Vizsgálótechnikus

Emisszió mérés

Bencés-Katonka Nóra

Környezetvédelmi és laborasszisztens

Emisszió mérés, engedélyek

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Munkavédelem árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

munkavedelem@iws.hu