logo iws web

Építőipari kivitelezési tevékenységek biztonsági és egészségvédelmi koordinálása

A biz­ton­sá­gi és egész­ség­vé­del­mi ko­or­di­ná­tor fel­ada­ta­i­nak el­lá­tá­sá­hoz szük­sé­ges épí­tő­ipa­ri, és mun­ka­biz­ton­sá­gi ta­pasz­ta­la­tok­kal és vég­zett­ség­gel ren­del­ke­zünk.

Az IWS Solutions Kft. névjegyzéki jelölése energetikai szakreferens szervezetként: ESZSZ-79/2019.

Mit kínálunk?

Az egész­sé­get nem ve­szé­lyez­te­tő és biz­ton­sá­gos mun­ka­vég­zés ér­de­ké­ben az épí­tés-ki­vi­te­le­zé­si mun­ka­he­lyen biz­ton­sá­gi és egész­ség­vé­del­mi ko­or­di­ná­tort kell al­kal­maz­ni a ki­vi­te­le­ző­nek, amely mun­ka­biz­ton­sá­gi szak­te­vé­keny­ség­nek mi­nő­sül. A ko­or­di­ná­tor össze­ál­lít­ja azt a do­ku­men­tá­ci­ót, amely­ben az épít­mény és az épí­té­si tech­no­ló­gia jel­lem­zői alap­ján az egész­ség és biz­ton­ság cél­sze­rű kö­ve­tel­mé­nye­it rög­zí­tik az eset­le­ges ké­sőb­bi mun­kák biz­ton­sá­ga ér­de­ké­ben. Össze­han­gol­ja a meg­elő­zés és a biz­ton­ság ál­ta­lá­nos alap­el­ve­i­nek meg­va­ló­sí­tá­sát, kü­lö­nö­sen: a ki­vi­te­le­zé­si ter­vek el­ké­szí­té­se so­rán az egy­szer­re, vagy a csak egy­más után vé­gez­he­tő mun­ka­fá­zi­so­kat. Szak­ma­i­lag el­len­őr­zi a biz­ton­sá­gi és egész­ség­vé­del­mi ter­vet és asze­rint össze­han­gol­ja az al­vál­lal­ko­zók te­vé­keny­sé­gét is.

A mun­ka­vé­del­mi ko­or­di­ná­tor fel­ada­tai az épí­tő­ipa­ri ki­vi­te­le­zé­si te­vé­keny­ség­gel össze­füg­gés­ben a mun­kák elő­re­ha­la­dá­sá­ból, il­let­ve a kö­rül­mé­nyek vál­to­zá­sá­ból adó­dó­an az egész­sé­ges és biz­ton­sá­gos mun­ka­vég­zés kö­ve­tel­mé­nyek be­tar­ta­tá­sa, a mun­ka­fo­lya­ma­tok el­len­őr­zé­sé­nek ko­or­di­ná­lá­sa, va­la­mint a szük­sé­ges in­téz­ke­dé­sek meg­té­te­le an­nak ér­de­ké­ben, hogy az épí­té­si mun­ka­hely­re ki­zá­ró­lag csak az ar­ra jo­go­sul­tak lép­hes­se­nek be. A mun­ka­vé­del­mi ko­or­di­ná­tor meg­bí­zá­sa, vagy fog­lal­koz­ta­tá­sa nem érin­ti a meg­bí­zó­nak és a fe­le­lős mű­sza­ki ve­ze­tő­nek a mun­ka­vé­de­lem­re vo­nat­ko­zó sza­bá­lyok­ban meg­ál­la­pí­tott fe­le­lős­sé­gét.

Az IWS ezen a te­rü­le­ten is re­mek szak­em­be­rek­kel és ren­ge­teg ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­ke­zik.

IWS környezet- és munkavédelem

aszodi

Aszódi Ágnes

EHS termékmenedzser, 

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

berneczei

Berneczei Dávid

Vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Munkavédelem

lovas

Lovas Péter

Laboratóriumvezető

Emisszió mérés

bonivart

Bonivárt Attila

Vizsgálótechnikus

Emisszió mérés

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Munkavédelem árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

munkavedelem@iws.hu