Építőipari kivitelezési tevékenységek biztonsági és egészségvédelmi koordinálása

A biz­ton­sá­gi és egész­ség­vé­del­mi ko­or­di­ná­tor fel­ada­ta­i­nak el­lá­tá­sá­hoz szük­sé­ges épí­tő­ipa­ri, és mun­ka­biz­ton­sá­gi ta­pasz­ta­la­tok­kal és vég­zett­ség­gel ren­del­ke­zünk.

Az IWS Solutions Kft. névjegyzéki jelölése energetikai szakreferens szervezetként: ESZSZ-79/2019.

Mit kínálunk?

Az egész­sé­get nem ve­szé­lyez­te­tő és biz­ton­sá­gos mun­ka­vég­zés ér­de­ké­ben az épí­tés-ki­vi­te­le­zé­si mun­ka­he­lyen biz­ton­sá­gi és egész­ség­vé­del­mi ko­or­di­ná­tort kell al­kal­maz­ni a ki­vi­te­le­ző­nek, amely mun­ka­biz­ton­sá­gi szak­te­vé­keny­ség­nek mi­nő­sül. A ko­or­di­ná­tor össze­ál­lít­ja azt a do­ku­men­tá­ci­ót, amely­ben az épít­mény és az épí­té­si tech­no­ló­gia jel­lem­zői alap­ján az egész­ség és biz­ton­ság cél­sze­rű kö­ve­tel­mé­nye­it rög­zí­tik az eset­le­ges ké­sőb­bi mun­kák biz­ton­sá­ga ér­de­ké­ben. Össze­han­gol­ja a meg­elő­zés és a biz­ton­ság ál­ta­lá­nos alap­el­ve­i­nek meg­va­ló­sí­tá­sát, kü­lö­nö­sen: a ki­vi­te­le­zé­si ter­vek el­ké­szí­té­se so­rán az egy­szer­re, vagy a csak egy­más után vé­gez­he­tő mun­ka­fá­zi­so­kat. Szak­ma­i­lag el­len­őr­zi a biz­ton­sá­gi és egész­ség­vé­del­mi ter­vet és asze­rint össze­han­gol­ja az al­vál­lal­ko­zók te­vé­keny­sé­gét is.

A mun­ka­vé­del­mi ko­or­di­ná­tor fel­ada­tai az épí­tő­ipa­ri ki­vi­te­le­zé­si te­vé­keny­ség­gel össze­füg­gés­ben a mun­kák elő­re­ha­la­dá­sá­ból, il­let­ve a kö­rül­mé­nyek vál­to­zá­sá­ból adó­dó­an az egész­sé­ges és biz­ton­sá­gos mun­ka­vég­zés kö­ve­tel­mé­nyek be­tar­ta­tá­sa, a mun­ka­fo­lya­ma­tok el­len­őr­zé­sé­nek ko­or­di­ná­lá­sa, va­la­mint a szük­sé­ges in­téz­ke­dé­sek meg­té­te­le an­nak ér­de­ké­ben, hogy az épí­té­si mun­ka­hely­re ki­zá­ró­lag csak az ar­ra jo­go­sul­tak lép­hes­se­nek be. A mun­ka­vé­del­mi ko­or­di­ná­tor meg­bí­zá­sa, vagy fog­lal­koz­ta­tá­sa nem érin­ti a meg­bí­zó­nak és a fe­le­lős mű­sza­ki ve­ze­tő­nek a mun­ka­vé­de­lem­re vo­nat­ko­zó sza­bá­lyok­ban meg­ál­la­pí­tott fe­le­lős­sé­gét.

Az IWS ezen a te­rü­le­ten is re­mek szak­em­be­rek­kel és ren­ge­teg ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­ke­zik.

IWS környezet- és munkavédelem

Aszódi Ágnes

EHS termékmenedzser, 

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

Berneczei Dávid

Vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Munkavédelem

Lovas Péter

Laboratóriumvezető

Emisszió mérés

Bonivárt Attila

Vizsgálótechnikus

Emisszió mérés

Bencés-Katonka Nóra

Környezetvédelmi és laborasszisztens

Emisszió mérés, engedélyek

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Munkavédelem árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

munkavedelem@iws.hu