logo iws web

Levegőtisztaság-védelmi emisszió mérés, engedélyeztetés

A vál­la­la­tok pont­for­rá­sa­i­ból, „ké­mé­nye­i­ből” ki­bo­csá­tott lég­szennye­ző anya­go­kat idő­sza­kon­ként akk­re­di­tált mé­rés­sel kell el­len­őriz­ni. Tár­sa­sá­gunk a leg­mo­der­nebb tech­no­ló­gi­át kép­vi­se­lő új mű­szer­park­kal áll a meg­bí­zók ren­del­ke­zé­sé­re, a leg­kü­lön­fé­lébb lég­szennye­ző anya­gok ki­bo­csá­tá­sá­nak meg­ha­tá­ro­zá­sá­ban. Az emisszió mé­ré­sek el­vég­zé­sén túl vál­lal­juk a tel­jes kö­rű en­ge­dé­lyez­te­tés el­vég­zé­sét is.

Tájékoztatás

Az IWS Solutions Kft. 2024.04.02-től nem végez emisszió méréseket.

Környezetvédelmi ügyekkel és teljes körű levegőtisztaság-védelmi engedélyeztetéssel kapcsolatban Bukta Attila környezetvédelmi szakértő kollégánk áll továbbra is szíves rendelkezésükre: E-mail: bukta.attila@iws.co.hu; Telefon: +36305438189

Amennyiben akkreditált mérésre van szükségük, javasoljuk, hogy keressék a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft.-t a következő elérhetőségeken: E-mail: mail@fla.hu; Telefon: +36/1-251-9085

Tájékoztatás

Az IWS Solutions Kft. 2024.04.02-től nem végez emisszió méréseket.

Környezetvédelmi ügyekkel és teljes körű levegőtisztaság-védelmi engedélyeztetéssel kapcsolatban Bukta Attila környezetvédelmi szakértő kollégánk áll továbbra is szíves rendelkezésükre: E-mail: bukta.attila@iws.co.hu; Telefon: +36305438189

Amennyiben akkreditált mérésre van szükségük, javasoljuk, hogy keressék a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft.-t a következő elérhetőségeken: E-mail: mail@fla.hu; Telefon: +36/1-251-9085

Mit kínálunk?

Le­ve­gő­tisz­ta­ság-vé­del­mi vizs­gá­ló la­bo­ra­tó­ri­um, emisszió mérés

Az IWS Solutions Kft. Környezetvédelmi Laboratóriuma a NAH által NAH-1-1712/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. A laboratórium akkreditációs okiratát és részletező okiratát letöltheti oldalunkról. Laboratóriumunk akkreditációja megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 követelményeinek, így az általunk készített vizsgálati jegyzőkönyvek alkalmasak a hatósági előírások betartásának igazolására is. A levegőtisztaság-védelmi laboratórium vállalja:

 • helyhez kötött légszennyező pontforrások által kibocsátott gázok kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szén-dioxid, oxigén koncentrációjának helyszíni mérése.
 • helyhez kötött légszennyező pontforrások által kibocsátott szilárd halmazállapotú légszennyező komponensek helyszíni mintavétele és laboratóriumi elemzése.
 • helyhez kötött légszennyező pontforrások által kibocsátott gáz halmazállapotú komponensek helyszíni adszorpciós és abszorpciós mintavétele a kibocsátott légszennyező anyagok vizsgálatához.
 • helyhez kötött légszennyező pontforrások hordozógáza térfogatáramának és nedvességtartalmának meghatározása.

Mintavételi eszközök széles skálájával, valamint közel tíz éves gyakorlattal rendelkezünk az emisszió mérés területén, továbbá garanciát vállalunk az általunk végzett mérések hatósági elfogadására.

Hatásterület meghatározás, engedélykérelem elkészítése

A pontforrások emisszió mérésének elvégzését követően vállaljuk a levegőtisztaság-védelmi engedélyek megszerzése és meghosszabbítása érdekében a hatásterület meghatározást és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmi előírásainak megfelelő engedélykérelmi dokumentáció elkészítését, szükség szerint a LAL lapok módosítását (2020. január 1-től csak OKIR kapun keresztül lehetséges a benyújtása).

Felhívjuk az üzemeltetők figyelmét, hogy az engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás engedély nélküli üzemeltetése, légszennyező forrásonként 1.000.000 Ft, míg az engedélyezéshez szükséges adatokban bekövetkezett változás be nem jelentése 200.000 Ft bírság kiszabásával jár. Kerülje el a bírságot! Bízza ránk a teljes körű ügyintézést, a méréstől az engedély megszerzéséig!

Levegőtisztaság-védelmi éves bevallások (LM) elkészítése

Az engedélyköteles pontforrásokról évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év március 31-ig adatszolgáltatást kell teljesíteni. A szükséges levegős bevallást a légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentési lapokon lehet megtenni a pontforrás üzemeltetőjének (2020. január 1-től csak OKIR kapun keresztül lehetséges a benyújtása). Vállaljuk a meglévő engedély, mérési eredmények és a vezetett üzemnapló alapján az LM lapok gyors, pontos kitöltését és beküldését, garanciával!

Amennyiben a pontforrás kibocsátási anyagai között szerepel a nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve), kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve), szilárd anyag, úgy ezen anyagokról a 2003. évi LXXXIX. törvényben meghatározott környezetterhelési díjat negyedévente szükséges bevallani és befizetni.

Az éves légszennyezés mértéke (LM) elkészítése és elküldése mellett a környezetterhelési díj számítását, bevallásának dokumentációjának elkészítését is tudjuk vállalni.

Legyen Ön is a partnerünk!

Kérdéseivel, árajánlatkéréssel kapcsolatban keresse a lent megadott szakértőinket!

Bízza ránk Ön is levegőtisztaság-védelmi emisszió mérési és engedélyeztetési feladatok elvégzését!

Milyen szabályzással?

Kapcsolódó jogszabályok, előírások:

 • 6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
 • 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
 • 33/2015. (VI. 25.) FM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályok
 • 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
 • 2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartás általános szabályairól
 • 26/2014. (III. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról
 • 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről
 • 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről


Akkreditált laboratóriumként minden tevékenységünk esetén a minőségpolitikánknak megfelelően járunk el.

Kötelezettek feladatai

Főbb levegőtisztaság-védelmi referenciáink:

Az alábbi cégeknek végeztük el a pontforrásaik mérését, hatásterület meghatározását és a pontforrás engedélyeztetését:

 • Cothec Energetikai Üzemeltető Kft.
 • METRO áruházak
 • Euro-Elzett Kft.
 • MMG Kft. – Mellow Mood Hotels
 • Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.
 • Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.
 • HM EI Zrt.
 • FÉMALK Fémöntészeti Alkatrészgyártó Zrt.
 • Thermál Hotel Visegrád Zrt.
 • Volánbusz Zrt.
 • Érd és Térsége Víziközmű Kft.
 • Mátrai Gyógyintézet
 • Volvo Autó Hungária Kft.
 • Hungarocontrol Zrt.
 • VT Metál Kft
 • Pannontej Zrt.
 • Pek Snack Kft.
 • Zrínyi Nyomda Zrt.
 • Sanmina-SCI Magyarország Kft.

IWS környezet- és munkavédelem

karczag dorottya

Karczag Dorottya

Környezetvédelmi és labor asszisztens

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Környezetvédelem árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

kornyezet@iws.hu