Levegőtisztaság-védelmi emisszió mérés, engedélyeztetés

A vál­la­la­tok pont­for­rá­sa­i­ból, „ké­mé­nye­i­ből” ki­bo­csá­tott lég­szennye­ző anya­go­kat idő­sza­kon­ként akk­re­di­tált mé­rés­sel kell el­len­őriz­ni. Tár­sa­sá­gunk a leg­mo­der­nebb tech­no­ló­gi­át kép­vi­se­lő új mű­szer­park­kal áll a meg­bí­zók ren­del­ke­zé­sé­re, a leg­kü­lön­fé­lébb lég­szennye­ző anya­gok ki­bo­csá­tá­sá­nak meg­ha­tá­ro­zá­sá­ban. Az emisszió mé­ré­sek el­vég­zé­sén túl vál­lal­juk a tel­jes kö­rű en­ge­dé­lyez­te­tés el­vég­zé­sét is.

Mit kínálunk?

Le­ve­gő­tisz­ta­ság-vé­del­mi vizs­gá­ló la­bo­ra­tó­ri­um, emisszió mérés

Az IWS Solutions Kft. Környezetvédelmi Laboratóriuma a NAH által NAH-1-1712/2017 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. A laboratórium akkreditációs okiratát és részletező okiratát letöltheti oldalunkról. Laboratóriumunk akkreditációja megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025 követelményeinek, így az általunk készített vizsgálati jegyzőkönyvek alkalmasak a hatósági előírások betartásának igazolására is. A levegőtisztaság-védelmi laboratórium vállalja:

 • helyhez kötött légszennyező pontforrások által kibocsátott gázok kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szén-dioxid, oxigén koncentrációjának helyszíni mérése;
 • helyhez kötött légszennyező pontforrások által kibocsátott szilárd halmazállapotú légszennyező komponensek helyszíni mintavétele és laboratóriumi elemzése;
 • helyhez kötött légszennyező pontforrások által kibocsátott gáz halmazállapotú komponensek helyszíni adszorpciós és abszorpciós mintavétele a kibocsátott légszennyező anyagok vizsgálatához;
 • helyhez kötött légszennyező pontforrások hordozógáza térfogatáramának és nedvességtartalmának meghatározása;
 • azbesztmentesítéssel kapcsolatos levegőtisztasági mérések;
 • levegő (azbesztmentesítéssel kapcsolatos vizsgálatok) mintavétele és szervetlen szálló rostok szám szerinti koncentrációjának meghatározása;
 • levegő (azbesztmentesítéssel kapcsolatos vizsgálatok) mintavétel, a minta pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) vizsgálatához.

Mintavételi eszközök széles skálájával, valamint közel tíz éves gyakorlattal rendelkezünk az emisszió mérés területén, továbbá garanciát vállalunk az általunk végzett mérések hatósági elfogadására.

Hatásterület meghatározás, engedélykérelem elkészítése

A pontforrások emisszió mérésének elvégzését követően vállaljuk a levegőtisztaság-védelmi engedélyek megszerzése és meghosszabbítása érdekében a hatásterület meghatározást és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmi előírásainak megfelelő engedélykérelmi dokumentáció elkészítését és a szükséges adatlapok kitöltését.

Felhívjuk az üzemeltetők figyelmét, hogy az engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás engedély nélküli üzemeltetése, légszennyező forrásonként 1.000.000 Ft, míg az engedélyezéshez szükséges adatokban bekövetkezett változás be nem jelentése 200.000 Ft bírság kiszabásával jár. Kerülje el a bírságot! Bízza ránk a teljes körű ügyintézést, a méréstől az engedély megszerzéséig!

Levegőtisztaság-védelmi éves bevallások (LM) elkészítése

Az engedélyköteles pontforrásokról évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év március 31-ig adatszolgáltatást kell teljesíteni. A szükséges levegős bevallást a légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentési lapokon (pl.: borítólap, LM/PF, LM/TA) lehet megtenni a pontforrás üzemeltetőjének. Vállaljuk a meglévő engedély, mérési eredmények és a vezetett üzemnapló alapján az LM lapok gyors, pontos kitöltését, garanciával!

Legyen Ön is a partnerünk!

Kérdéseivel, árajánlatkéréssel kapcsolatban keresse a lent megadott szakértőinket!

Bízza ránk Ön is levegőtisztaság-védelmi emisszió mérési és engedélyeztetési feladatok elvégzését!

Milyen szabályzással?

Kapcsolódó jogszabályok, előírások:
6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
33/2015. (VI. 25.) FM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályok
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
12/2006. (III.23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartás általános szabályairól
26/2014. (III. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról
53/2017. (X. 18.) FM rendelet 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
Akkreditált laboratóriumként minden tevékenységünk esetén a minőségpolitikánknak megfelelően járunk el.

Kötelezettek feladatai

Főbb levegőtisztaság-védelmi referenciáink:

Az alábbi cégeknek végeztük el a pontforrásaik mérését, hatásterület meghatározását és a pontforrás engedélyeztetését:

 • Cothec Energetikai Üzemeltető Kft.
 • METRO áruházak
 • Euro-Elzett Kft.
 • MMG Kft. – Mellow Mood Hotels
 • Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.
 • Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.
 • HM EI Zrt.
 • FÉMALK Fémöntészeti Alkatrészgyártó Zrt.
 • Thermál Hotel Visegrád Zrt.
 • Volánbusz Zrt.
 • Érd és Térsége Víziközmű Kft.
 • Mátrai Gyógyintézet
 • Volvo Autó Hungária Kft.
 • Hungarocontrol Zrt.
 • VT Metál Kft
 • Pannontej Zrt.
 • Pek Snack Kft.
 • Zrínyi Nyomda Zrt.
 • Sanmina-SCI Magyarország Kft.

IWS környezet- és munkavédelem

Aszódi Ágnes

EHS termékmenedzser, 

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

Berneczei Dávid

Vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

munkavédelem

Lovas Péter

Laboratóriumvezető

azbeszt-, emissziómérés

Bonivárt Attila

Vizsgálótechnikus

Emissziómérés

Bencés-Katonka Nóra

Környezetvédelmi és laborasszisztens

Emissziómérés, engedélyek

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Környezetvédelem árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

kornyezet@iws.hu