logo iws web

Környezetvédelmi megbízotti feladatok

A kör­nye­zet­vé­del­mi jog­sza­bá­lyok ren­ge­te­gé­ben a válla­la­tok egy­re ne­he­zeb­ben iga­zod­nak el. A jogsza­bályok kö­ve­tel­mé­nyei­nek va­ló meg­fe­le­lés a cé­gek szá­má­ra nagy erő­fe­szí­tést je­lent, egyes ese­tek­ben a vál­la­latok nin­cse­nek tisz­tá­ban a rá­juk vo­nat­kozó kö­ve­tel­mény­hal­maz­zal sem. A kör­nye­zet­vé­del­mi jog­sza­bályok nem isme­rete és be nem tar­tása po­ten­ciá­lis ve­szélyt je­lent­het a tevé­keny­ség műkö­désére, vala­mint ma­gas díj­tar­tal­mú bír­sá­go­kat von­hat ma­ga után. Társa­sá­gunk nagy gya­korlattal ren­del­kező szak­ér­tői se­gít­sé­get nyújt, vagy akár tel­jes mér­ték­ben át­vál­lalja a fel­merülő fel­ada­tok el­vég­zé­sét.

Mit kínálunk?

Környezetvédelmi megbízott alkalmazása

Magyarországon két rendelet szabályozza a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeit. A 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatokat határozza meg, míg a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről rendelkezik. A környezetvédelmi megbízottal a környezethasználónak munkaszerződéses vagy szerződéses jogviszonyban kell állnia.

Míg korábban egy vállalkozáson belül általában egy más szakterületben dolgozó munkavállaló látta el a környezetvédelmi feladatokat a főmunkája mellett, addig ma már egyre elterjedtebb és elengedhetetlenebb, hogy a környezetvédelmi feladatok elvégzésére egy képzett és gyakorlott környezetvédelmi szakembert alkalmazzanak, vagy bízzanak meg.

Milyen előnyökkel?

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatásaink:

Az IWS környezetvédelmi megbízottai, szakértői

 • segítenek eligazodni a jogszabályi követelmények sokaságában;
 • ügyfélre szabottan figyelemmel kísérik a jogszabályok változását;
 • havonta tájékoztatják a megbízót a változások generálta feladatokról;
 • felügyelik a vállatok környezetvédelmi tevékenységeit;
 • elkészítik a szükséges környezetvédelmi dokumentumokat:
  • nyilvántartási rendszert kialakítják;
  • üzemeltetési szabályzatokat elkészítik;
 • naprakész állapotban tartják a szükséges dokumentumokat;
 • környezetvédelmi oktatásokat, képzéseket megtartják az alkalmazottak számára;
 • elvégzik a hulladékminősítést, és az EWC kódok megállapítását;
 • képviselik a megbízót a környezetvédelmi hatóságoknál;
 • elkészítik a szükséges bevallásokat:
  • KAR adatszolgáltatás;
  • Légszennyezés mértéke (LM) éves jelentés;
  • Környezetterhelési díj számítás;
  • Hulladékos éves adatszolgáltatás (HIR);
  • FAVI adatszolgáltatás;
 • a külső környezetvédelmi szakértői tevékenységeket felügyelik, koordinálják.

További környezetvédelmi szolgáltatásaink:

Szükség esetén további környezetvédelmi feladatok ellátását is kedvezményes áron tudjuk vállalni:

 • pontforrások emisszió mérését;
 • környezetvédelmi engedélykérelem elkészítését:
  • levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem;
  • vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélykérelem;
  • hulladékgazdálkodási engedélykérelem;
 • környezetvédelmi termékdíj ügyintézését;
 • ADR megbízotti feladatok ellátását.

Komplex szolgáltatásunk keretében akár a környezetvédelmi és a munkavédelmi megbízotti feladatokteljesítését együtt is tudjuk vállalni.

Milyen szabályozással?

Kapcsolódó főbb jogszabályok:

 • 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról.
 • 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről.

Kiknek?

Főbb referenciáink erről a területről:

 • NISSHO Hungary Precíziós Kft.
 • LEIER Hungária Kft.
 • SUMMIT D&V Kft.
 • WORLDMARK Hungary Kft.

IWS környezet- és munkavédelem

seres

Seres Diána

EHS üzletág vezető

aszodi

Aszódi Ágnes

EHS termékmenedzser, 

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

berneczei

Berneczei Dávid

Vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Munkavédelem

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Környezetvédelem árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

kornyezet@iws.hu