Környezetvédelmi megbízotti feladatok

A kör­nye­zet­vé­del­mi jog­sza­bá­lyok ren­ge­te­gé­ben a válla­la­tok egy­re ne­he­zeb­ben iga­zod­nak el. A jogsza­bályok kö­ve­tel­mé­nyei­nek va­ló meg­fe­le­lés a cé­gek szá­má­ra nagy erő­fe­szí­tést je­lent, egyes ese­tek­ben a vál­la­latok nin­cse­nek tisz­tá­ban a rá­juk vo­nat­kozó kö­ve­tel­mény­hal­maz­zal sem. A kör­nye­zet­vé­del­mi jog­sza­bályok nem isme­rete és be nem tar­tása po­ten­ciá­lis ve­szélyt je­lent­het a tevé­keny­ség műkö­désére, vala­mint ma­gas díj­tar­tal­mú bír­sá­go­kat von­hat ma­ga után. Társa­sá­gunk nagy gya­korlattal ren­del­kező szak­ér­tői se­gít­sé­get nyújt, vagy akár tel­jes mér­ték­ben át­vál­lalja a fel­merülő fel­ada­tok el­vég­zé­sét.

Mit kínálunk?

Környezetvédelmi megbízott alkalmazása

Magyarországon két rendelet szabályozza a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeit. A 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatokat határozza meg, míg a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről rendelkezik. A környezetvédelmi megbízottal a környezethasználónak munkaszerződéses vagy szerződéses jogviszonyban kell állnia.

Míg korábban egy vállalkozáson belül általában egy más szakterületben dolgozó munkavállaló látta el a környezetvédelmi feladatokat a főmunkája mellett, addig ma már egyre elterjedtebb és elengedhetetlenebb, hogy a környezetvédelmi feladatok elvégzésére egy képzett és gyakorlott környezetvédelmi szakembert alkalmazzanak, vagy bízzanak meg.

Milyen előnyökkel?

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatásaink:

Az IWS környezetvédelmi megbízottai, szakértői

 • segítenek eligazodni a jogszabályi követelmények sokaságában;
 • ügyfélre szabottan figyelemmel kísérik a jogszabályok változását;
 • havonta tájékoztatják a megbízót a változások generálta feladatokról;
 • felügyelik a vállatok környezetvédelmi tevékenységeit;
 • elkészítik a szükséges környezetvédelmi dokumentumokat:
  • nyilvántartási rendszert kialakítják;
  • üzemeltetési szabályzatokat elkészítik;
 • naprakész állapotban tartják a szükséges dokumentumokat;
 • környezetvédelmi oktatásokat, képzéseket megtartják az alkalmazottak számára;
 • elvégzik a hulladékminősítést, és az EWC kódok megállapítását;
 • képviselik a megbízót a környezetvédelmi hatóságoknál;
 • elkészítik a szükséges bevallásokat:
  • KAR adatszolgáltatás;
  • Légszennyezés mértéke (LM) éves jelentés;
  • Környezetterhelési díj számítás;
  • Hulladékos éves adatszolgáltatás (HIR);
  • FAVI adatszolgáltatás;
 • a külső környezetvédelmi szakértői tevékenységeket felügyelik, koordinálják.

További környezetvédelmi szolgáltatásaink:

Szükség esetén további környezetvédelmi feladatok ellátását is kedvezményes áron tudjuk vállalni:

 • pontforrások emisszió mérését;
 • környezetvédelmi engedélykérelem elkészítését:
  • levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem;
  • vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélykérelem;
  • hulladékgazdálkodási engedélykérelem;
 • környezetvédelmi termékdíj ügyintézését;
 • ADR megbízotti feladatok ellátását.

Komplex szolgáltatásunk keretében akár a környezetvédelmi és a munkavédelmi megbízotti feladatokteljesítését együtt is tudjuk vállalni.

Milyen szabályozással?

Kapcsolódó főbb jogszabályok:

 • 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról.
 • 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről.

Kiknek?

Főbb referenciáink erről a területről:

 • NISSHO Hungary Precíziós Kft.
 • LEIER Hungária Kft.
 • SUMMIT D&V Kft.
 • WORLDMARK Hungary Kft.

IWS környezet- és munkavédelem

Aszódi Ágnes

EHS termékmenedzser, 

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

Berneczei Dávid

Vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Munkavédelem

Lovas Péter

Laboratóriumvezető

Emisszió mérés

Bonivárt Attila

Vizsgálótechnikus

Emisszió mérés

Bencés-Katonka Nóra

Környezetvédelmi és laborasszisztens

Emisszió mérés, engedélyek

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Környezetvédelem árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

kornyezet@iws.hu