logo iws web

Amennyiben úgy érzi, hogy az Ön vállalatának is szüksége lenne egy tapasztalt szakértőre, forduljon hozzánk bizalommal!

Autóipari technikák személyre szabott fejlesztése

Egy autóiparban tevékenykedő vállalatnak számtalan előírásnak és elvárásnak kell megfelelnie, mely aligha lehetséges egy jól kialakított és működtetett rendszer, valamint megfelelően alkalmazott autóipari technikák nélkül. 

Azonban ahhoz, hogy mindezt a lehető leghatékonyabban és a lehető legkevesebb veszteséggel működtessük, állandó fejlesztésekre van szükség. Nem csak a rendszer, hanem a munkavállalók tudásának folyamatos fejlesztése is elengedhetetlen. Mindebben számíthat az IWS segítségére!

Autóipari szakértőink valamennyien vezetőként dolgoztak különböző autóipari vállalatoknál, és vezető auditorként behatóan ismerik az autóipari beszállítói lánc valamennyi szegmensét. 

Mérnöki és rendszerszemléletük a különböző szinteken, más-más vállalatoknál megszerzett tapasztalataikkal párosítva arra predesztinálja őket, hogy megfigyeljék, majd kidolgozzák és átadják a legjobb gyakorlatokat. Szakterületükhöz tartozik a fejlesztés és a minőségirányítás valamennyi területe, speciálisan autóiparra szakosodva, így segítséget tudnak nyújtani APQP, FMEA, PFMEA, DFMEA, SPC, MSA, PPAP, G8D, VDA 6.3, VDA 6.5, valamint VDA 2 témakörökben. 

Az általuk tartott képzések résztvevői rendszeresen kiválóra értékelik a tréneri kvalitásukat, az általuk átadott tudást, gyakorlatiasságot és előadásmódot.

Hatékonyságnövelés

Egy szer­ve­zet hosszú­tá­vú ered­mé­nyes­sé­ge nem csu­pán cél, ha­nem a szer­ve­zet mű­kö­dé­sé­nek a „kö­vet­kez­mé­nye”.

Ez a kö­vet­kez­mény sok lé­nye­ges össze­te­vőn mú­lik:

Ah­hoz, hogy a fej­lesz­té­se­ink ha­tá­so­sak le­gye­nek, fel kell mér­ni, hogy mely te­rü­le­ten szük­sé­ges a vál­toz­ta­tás.

A be­azo­no­sí­tott te­rü­le­tek­re pe­dig a ké­pes­sé­gek­hez il­lesz­ke­dő, de a  vál­la­la­ti cé­lok el­éré­sé­hez szük­sé­ges prog­ra­mot kell ki­dol­goz­ni és meg­va­ló­sí­ta­ni.

Tanácsadásunk alkalmával ebben segítünk!

Szer­ve­zet­fej­lesz­té­si prog­ram­ja­ink a szer­ve­ze­ti ki­hí­vá­sok­nak meg­fe­le­lő le­het­sé­ges meg­ol­dá­so­kat kí­nál­nak, me­lyek­ben meg­ta­lál­ha­tóak

Nem egy „dobozos programcsomagot”, hanem valódi, vállalatra szabott megoldásokat kínálunk!

Ajánlatkérés esetén díjmentes személyes konzultációt biztosítunk, hogy jobban megismerjük vállalata igényeit, és szükségleteiknek teljes mértékben megfelelő ajánlatot adjunk. 

Kérjen ajánlatot minden kötelezettség nélkül!

Ügyfélspecifikus

Beszállítói/Vevői audit

A ve­vői el­vá­rá­sok­nak va­ló meg­fe­le­lés mind a ter­mé­kek, mind a szol­gál­ta­tá­sok ese­tén min­den vál­lal­ko­zás szá­má­ra alap­ve­tő kö­ve­tel­mény. Egy át­fo­gó be­szál­lí­tói / ve­vői au­dit hoz­zá­já­rul az üz­le­ti fo­lya­ma­tok rend­szer­sze­rű irá­nyí­tá­sá­hoz a tel­jes be­szál­lí­tói lánc be­vo­ná­sá­val, an­nak ér­de­ké­ben, hogy a ve­vői kö­ve­tel­mé­nye­ket mind job­ban tel­je­sít­hes­sék, vég­ső ügy­fe­le­i­ket meg­tart­has­sák, és elé­ge­dett­sé­gü­ket fo­lya­ma­to­san nö­vel­hes­sék. Az IWS kül­ső és füg­get­len szak­ér­tő­ként, de a meg­ren­de­lő el­vá­rá­sai és szem­pont­rend­sze­re alap­ján cél­zot­tan vizs­gál­ja át az adott szer­ve­zet be­szál­lí­tó­it, il­let­ve e be­szál­lí­tók – a meg­ren­de­lő ál­tal rész­le­te­seb­ben vizs­gál­ni kí­vánt – mű­kö­dé­si te­rü­le­te­i­nek vagy rend­sze­re­i­nek meg­fe­le­lő­sé­gét. Az IWS ál­tal kí­nált be­szál­lí­tói / ve­vői au­di­tok leg­fon­to­sabb sa­já­tos­sá­ga a tel­je­sen meg­ren­de­lő igé­nye­i­re és kö­ve­tel­mény­rend­sze­ré­re sza­bott au­di­tá­lá­si és fo­lya­mat­elem­zé­si meg­kö­ze­lí­tés.

Belső audit outsourcing

A bel­ső au­dit out­sour­cing szol­gál­ta­tás le­he­tő­vé te­szi az au­di­tált vál­la­lat szá­má­ra, hogy pro­fi kül­ső part­ner se­gít­sé­gé­vel vé­gez­ze­nek bel­ső au­di­to­kat. Az IWS ál­tal al­kal­ma­zott szak­ér­tők, a nem­zet­kö­zi szab­vá­nyok sze­rint vég­zett au­di­tok so­rán szer­zett ta­pasz­ta­la­to­kat fel­hasz­nál­va foly­tat­nak le bel­ső au­di­tot a vizs­gált szer­ve­zet ese­té­ben. Az au­di­to­rok szá­mos ha­té­kony­ság­nö­ve­lő ész­re­vé­telt tesz­nek, va­la­mint olyan fej­lesz­té­si le­he­tő­sé­gek­re hív­ják fel a fi­gyel­met, me­lyek elő­se­gít­he­tik az au­di­tált szer­ve­zet mű­kö­dé­sé­nek sza­bá­lyo­zot­tab­bá vá­lá­sát, és nö­vek­vő üz­le­ti ered­mé­nyes­sé­gét. Hoz­zá­já­rul­nak a szer­ve­zet mű­kö­dé­sé­nek ha­té­kony­ság­nö­ve­lé­sé­hez, ez­ál­tal a szer­ve­zet fo­lya­ma­ta­i­ban fel­lel­he­tő vesz­te­sé­gek csök­ken­té­sé­hez (mint pl. a se­lejt mér­té­ke, a hi­bás szol­gál­ta­tás ará­nya, az anyag és rá­for­dí­tá­si vesz­te­ség stb.), va­la­mint a vég­ső ve­vői elé­ge­dett­ség nö­ve­lé­sé­hez.

GAP/eltérés elemzés audit

A nem­zet­kö­zi szab­vá­nyok­nak, pi­a­ci elő­írá­sok­nak és egye­di ügy­fél­kö­ve­tel­mé­nyek­nek va­ló meg­fe­le­lés a ter­me­lő és szol­gál­ta­tó vál­la­la­tok szá­má­ra alap­kö­ve­tel­mény. Egy át­fo­gó GAP elem­zés au­dit hoz­zá­já­rul az üz­le­ti fo­lya­ma­tok rend­szer­sze­rű irá­nyí­tá­sá­nak ki­ala­kí­tá­sá­hoz, ál­ta­la a ve­vői kö­ve­tel­mé­nyek tel­je­sít­he­tők, az ügy­fe­lek meg­tart­ha­tók, és elé­ge­dett­sé­gük nö­vel­he­tő. Az IWS kül­ső és füg­get­len szak­ér­tő­ként, nem­zet­kö­zi szab­vány­el­vá­rá­sok, a meg­ren­de­lő el­vá­rá­sai és szem­pont­rend­sze­re alap­ján cél­zot­tan vizs­gál­ja át a meg­ren­de­lő ál­tal rész­le­te­seb­ben vizs­gál­ni kí­vánt mű­kö­dé­si te­rü­le­te­i­nek vagy irá­nyí­tá­si rend­sze­re­i­nek meg­fe­le­lő­sé­gét, azo­no­sít­ja azok szab­vány­tól va­ló el­té­ré­se­it.

Ta­nú­sí­tá­sa­ink a leg­több ipar­ág spe­ci­fi­kus igé­nye­i­nek meg­fe­lel­nek. Cél­zott meg­ol­dá­so­kat kí­ná­lunk mind a kor­mány­za­ti, mind pe­dig a ver­seny­szfé­ra egé­sze szá­má­ra, kü­lö­nös te­kin­tet­tel olyan szek­to­rok­ra, mint az au­tó­ipar, bank és biz­to­sí­tá­si szek­tor, épí­tő­ipar, élel­mi­szer­ipar, ener­gia­ter­me­lői szeg­mens, olaj-, gáz- és vegy­ipar, gyógy­szer­ipar, fu­va­ro­zók és szál­lít­má­nyo­zók, elekt­ro­ni­kai szek­tor, te­le­kom­mu­ni­ká­ció va­la­mint az egész­ség­ügy.

IWS képzések, tréningek

farkas

Farkas László

Képzési üzletág igazgató

Gépészeti, építőipari képzések

por

Pór Valéria

Tréning menedzser

Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six sigma

pany

Pány Gabriella

Tréning menedzser

Autóipari képzések, minőségügy

molnar

Molnár Fruzsina

Tréning menedzser

Munka- és egészségvédelem

papp

Papp Tímea

Oktatásszervező

SCC/VCA tréning és vizsga

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Tanácsadás ajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

kepzes@iws.hu