Szállodák munka-, tűz- és környezetvédelme

Amint az is­mert le­het Ön szá­má­ra a mun­ka­he­lyi ve­szély­for­rá­sok az Ön és mun­ka­vál­la­ló­i­nak egész­sé­gét, ha­tó­sá­gi el­len­őr­zé­sek, il­let­ve a bal­ese­tek „utó­éle­te” mi­at­ti bün­te­tő­jo­gi fe­le­lős­sé­ge mel­lett a pénz­tár­cá­ját is ve­szé­lyez­te­tik. Az ügy­fe­le­i­nek sé­rü­lé­se, pa­na­szai a ven­dég­lá­tói szol­gál­ta­tás rossz hír­ne­vét, per ese­tén to­váb­bi kel­le­met­len­sé­ge­ket okoz­hat. Se­gít­sé­günk­kel a fen­ti­ek koc­ká­za­tát a mi­ni­má­lis szint­re csök­kent­he­ti, a ve­szély­for­rá­so­kat pe­dig ki­szűr­he­ti.

Mit kínálunk?

Az Ön nyu­gal­ma ér­de­ké­ben az aláb­bi te­rü­le­te­ken tu­dunk se­gí­te­ni!

Mun­ka­vé­del­mi szem­pon­tú fe­lül­vizs­gá­lat és az aláb­bi jog­sza­bá­lyok sze­rin­ti do­ku­men­tá­ci­ók, vizs­gá­la­tok, kö­te­le­ző mun­ka-, tűz- és kör­nye­zet­vé­del­mi ha­tó­sá­gi be­je­len­té­sek pót­lá­sa, rend­be­té­te­le:

Szálloda épületre általánosan:

 • kockázatelemzés (hiányosságok feltárása, intézkedés/megszüntetés javasolása) 1993. évi XCIII. törvény- a munkavédelemről
 • kémia kockázatértékelés (vegyi anyagok hatásainak, veszélyeinek felmérése, vegyi anyagok hatósági bejelentése) 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
 • munkavédelmi oktatási tematika, napló készítése 1993. évi XCIII. törvény- a munkavédelemről
 • egyéni védőeszközök meghatározása, juttatási rendjének elkészítése, kapcsolódó formanyomtatványok készítése 1993. évi XCIII. törvény- a munkavédelemről
 • villamosbiztonsági felülvizsgálat (telephely elektromos rendszerének szabványos érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi vizsgálata) 1993. évi XCIII. törvény- a munkavédelemről.; 55/2012 (X.9.)BM rendelettel módosított 28/2011 (IX.6) BM rendeletben kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat
 • elektromos eszközök felülvizsgálata (érintésvédelmi, munkabiztonsági felülvizsgálat)22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet
 • munkavédelmi szabályzat elkészítése
 • időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének elkészítése, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás megszervezése 1993. évi XCIII. törvény- a munkavédelemről, 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Uszoda, wellnes részlegekre a fentieken túl elvégzendő:

 • vízminőség időszakos vizsgálata 37/1996. (X. 18.) NM rendelet
 • üzemeltetési szabályzat munkavédelmi és munkabiztonsági előírásainak elkészítése 121/1996. (VII. 24.) Korm., 37/1996. (X. 18.) NM rendelet

Étterem részlegre a fentieken túl elvégzendő:

 • konyhai eszközök biztonsági felülvizsgálata – gépek kockázatértékelése 1993. évi XCIII. törvény- a munkavédelemről
 • eszközök jogszabályszerinti munkavédelmi üzembe helyezése 1993. évi XCIII. törvény – a munkavédelemről
 • időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének elkészítése, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás megszervezése 1993. évi XCIII. törvény- a munkavédelemről, 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Karbantartó részlegre a fentieken túl elvégzendő: (műhelyek, karbantartási kertészeti tevékenységek)

 • műhely gépeinek biztonsági felülvizsgálata – gépek kockázatértékelése 1993. évi XCIII. törvény- a munkavédelemről
 • egyéni védőeszközök meghatározása, juttatási rendjének elkészítése, kapcsolódó formanyomtatványok készítése 1993. évi XCIII. törvény- a munkavédelemről
 • veszélyes gépek dokumentációinak átvizsgálása, szükséges felülvizsgálatok elkészítése (veszélyes gépek: emelőasztalok, eszterga stb.) 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Tűz­vé­del­mi szem­pon­tú fe­lül­vizs­gá­lat és az aláb­bi jog­sza­bá­lyok sze­rin­ti do­ku­men­tá­ci­ók, kö­te­le­ző ha­tó­sá­gi be­je­len­té­sek pót­lá­sa, rend­be­té­te­le:

 • tűzvédelmi szabályzat 55/2012 (X.9.) BM rendelettel módosított 28/2011 (IX.6) BM rendeletben kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat
 • tűzoltó készülékek felülvizsgálata 55/2012 (X.9.) BM rendelettel módosított 28/2011 (IX.6) BM rendeletben kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat
 • tűzvédelmi oktatási tematika, oktatási napló készítése 55/2012 (X.9.) BM rendelettel módosított 28/2011 (IX.6) BM rendeletben kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat
 • vegyi anyagok tárolási szabályainak meghatározása Országos 55/2012 (X.9.) BM rendelettel módosított 28/2011 (IX.6) BM rendeletben kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat, 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
 • villamosbiztonsági felülvizsgálat (műhely elektromos rendszerének szabványos érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi vizsgálata) 55/2012 (X.9.) BM rendelettel módosított 28/2011 (IX.6) BM rendeletben kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Kör­nye­zet­vé­del­mi szem­pon­tú fe­lül­vizs­gá­lat és az aláb­bi jog­sza­bá­lyok sze­rin­ti do­ku­men­tá­ci­ók, vizs­gá­la­tok, kö­te­le­ző ha­tó­sá­gi be­je­len­té­sek pót­lá­sa, rend­be­té­te­le:

 • éves hulladékbevallás elkészítése (havi 200 kg feletti veszélyes hulladék, 2000kg nem veszélyes hulladék);
 • hulladék nyilvántartás elkészítése;
 • pontforrások bejelentése;
 • kémények emisszió vizsgálata.

Bízza ránk Ön is szállodák munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok elvégzését!

Milyen előnyökkel?

Ha úgy ér­zi, hogy a fen­ti te­rü­le­tek kö­zül bár­me­lyik­nél el­ma­ra­dá­sa van, hív­jon min­ket!!!

El­ma­ra­dá­sa­i­tól füg­gő­en vál­lal­juk, hogy egy konk­rét aján­la­tot ké­szí­tünk Ön­nek a jog­sza­bály meg­fe­le­lé­si ál­la­pot el­éré­sé­hez, majd egy­sze­ri al­ka­lom­mal el­vé­gez­zük, pó­tol­juk a szük­sé­ges dol­go­kat.

Amennyi­ben ezt a fe­lül­vizs­gá­la­tot és a jog­sza­bály meg­fe­le­lé­si ál­la­pot el­éré­sét meg­ren­de­li tő­lünk, ak­kor mi azt kö­ve­tő­en fenn­tart­juk az Ön szá­má­ra ezt az ál­la­po­tot.

A rend­be­té­tel után, a szer­ző­dés sze­rint, mun­ka­vé­del­mi, kör­nye­zet­vé­del­mi, tűz­vé­del­mi köz­re­mű­kö­dést vál­la­lunk, ami­nek ke­re­té­ben el­lát­juk:

 • a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi jogszabályi megfelelőségének nyomon követését;
 • munkabalesetek kivizsgálását, jogszabály szerinti lejelentését;
 • éves hulladék jelentés elkészítését;
 • közreműködést a munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzoltói hatósági vizsgálatoknál.

IWS környezet- és munkavédelem

Aszódi Ágnes

EHS termékmenedzser, 

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

Berneczei Dávid

Vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

munkavédelem

Lovas Péter

Laboratóriumvezető

azbeszt-, emissziómérés

Bonivárt Attila

Vizsgálótechnikus

Emissziómérés

Bencés-Katonka Nóra

Környezetvédelmi és laborasszisztens

Emissziómérés, engedélyek

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Munkavédelem árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

kornyezet@apaveakademia.hu