logo iws web

Szállodák munka-, tűz- és környezetvédelme

Amint az is­mert le­het Ön szá­má­ra a mun­ka­he­lyi ve­szély­for­rá­sok az Ön és mun­ka­vál­la­ló­i­nak egész­sé­gét, ha­tó­sá­gi el­len­őr­zé­sek, il­let­ve a bal­ese­tek „utó­éle­te” mi­at­ti bün­te­tő­jo­gi fe­le­lős­sé­ge mel­lett a pénz­tár­cá­ját is ve­szé­lyez­te­tik. Az ügy­fe­le­i­nek sé­rü­lé­se, pa­na­szai a ven­dég­lá­tói szol­gál­ta­tás rossz hír­ne­vét, per ese­tén to­váb­bi kel­le­met­len­sé­ge­ket okoz­hat. Se­gít­sé­günk­kel a fen­ti­ek koc­ká­za­tát a mi­ni­má­lis szint­re csök­kent­he­ti, a ve­szély­for­rá­so­kat pe­dig ki­szűr­he­ti.

Mit kínálunk?

Az Ön nyu­gal­ma ér­de­ké­ben az aláb­bi te­rü­le­te­ken tu­dunk se­gí­te­ni!

Mun­ka­vé­del­mi szem­pon­tú fe­lül­vizs­gá­lat és az aláb­bi jog­sza­bá­lyok sze­rin­ti do­ku­men­tá­ci­ók, vizs­gá­la­tok, kö­te­le­ző mun­ka-, tűz- és kör­nye­zet­vé­del­mi ha­tó­sá­gi be­je­len­té­sek pót­lá­sa, rend­be­té­te­le:

Szálloda épületre általánosan:

 • kockázatelemzés (hiányosságok feltárása, intézkedés/megszüntetés javasolása) 1993. évi XCIII. törvény- a munkavédelemről
 • kémia kockázatértékelés (vegyi anyagok hatásainak, veszélyeinek felmérése, vegyi anyagok hatósági bejelentése) 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
 • munkavédelmi oktatási tematika, napló készítése 1993. évi XCIII. törvény- a munkavédelemről
 • egyéni védőeszközök meghatározása, juttatási rendjének elkészítése, kapcsolódó formanyomtatványok készítése 1993. évi XCIII. törvény- a munkavédelemről
 • villamosbiztonsági felülvizsgálat (telephely elektromos rendszerének szabványos érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi vizsgálata) 1993. évi XCIII. törvény- a munkavédelemről.; 55/2012 (X.9.)BM rendelettel módosított 28/2011 (IX.6) BM rendeletben kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat
 • elektromos eszközök felülvizsgálata (érintésvédelmi, munkabiztonsági felülvizsgálat)22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet
 • munkavédelmi szabályzat elkészítése
 • időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének elkészítése, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás megszervezése 1993. évi XCIII. törvény- a munkavédelemről, 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Uszoda, wellnes részlegekre a fentieken túl elvégzendő:

 • vízminőség időszakos vizsgálata 37/1996. (X. 18.) NM rendelet
 • üzemeltetési szabályzat munkavédelmi és munkabiztonsági előírásainak elkészítése 121/1996. (VII. 24.) Korm., 37/1996. (X. 18.) NM rendelet

Étterem részlegre a fentieken túl elvégzendő:

 • konyhai eszközök biztonsági felülvizsgálata – gépek kockázatértékelése 1993. évi XCIII. törvény- a munkavédelemről
 • eszközök jogszabályszerinti munkavédelmi üzembe helyezése 1993. évi XCIII. törvény – a munkavédelemről
 • időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének elkészítése, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás megszervezése 1993. évi XCIII. törvény- a munkavédelemről, 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Karbantartó részlegre a fentieken túl elvégzendő: (műhelyek, karbantartási kertészeti tevékenységek)

 • műhely gépeinek biztonsági felülvizsgálata – gépek kockázatértékelése 1993. évi XCIII. törvény- a munkavédelemről
 • egyéni védőeszközök meghatározása, juttatási rendjének elkészítése, kapcsolódó formanyomtatványok készítése 1993. évi XCIII. törvény- a munkavédelemről
 • veszélyes gépek dokumentációinak átvizsgálása, szükséges felülvizsgálatok elkészítése (veszélyes gépek: emelőasztalok, eszterga stb.) 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Tűz­vé­del­mi szem­pon­tú fe­lül­vizs­gá­lat és az aláb­bi jog­sza­bá­lyok sze­rin­ti do­ku­men­tá­ci­ók, kö­te­le­ző ha­tó­sá­gi be­je­len­té­sek pót­lá­sa, rend­be­té­te­le:

 • tűzvédelmi szabályzat 55/2012 (X.9.) BM rendelettel módosított 28/2011 (IX.6) BM rendeletben kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat
 • tűzoltó készülékek felülvizsgálata 55/2012 (X.9.) BM rendelettel módosított 28/2011 (IX.6) BM rendeletben kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat
 • tűzvédelmi oktatási tematika, oktatási napló készítése 55/2012 (X.9.) BM rendelettel módosított 28/2011 (IX.6) BM rendeletben kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat
 • vegyi anyagok tárolási szabályainak meghatározása Országos 55/2012 (X.9.) BM rendelettel módosított 28/2011 (IX.6) BM rendeletben kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat, 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
 • villamosbiztonsági felülvizsgálat (műhely elektromos rendszerének szabványos érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi vizsgálata) 55/2012 (X.9.) BM rendelettel módosított 28/2011 (IX.6) BM rendeletben kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Kör­nye­zet­vé­del­mi szem­pon­tú fe­lül­vizs­gá­lat és az aláb­bi jog­sza­bá­lyok sze­rin­ti do­ku­men­tá­ci­ók, vizs­gá­la­tok, kö­te­le­ző ha­tó­sá­gi be­je­len­té­sek pót­lá­sa, rend­be­té­te­le:

 • éves hulladékbevallás elkészítése (havi 200 kg feletti veszélyes hulladék, 2000kg nem veszélyes hulladék);
 • hulladék nyilvántartás elkészítése;
 • pontforrások bejelentése;
 • kémények emisszió vizsgálata.

Bízza ránk Ön is szállodák munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok elvégzését!

Milyen előnyökkel?

Ha úgy ér­zi, hogy a fen­ti te­rü­le­tek kö­zül bár­me­lyik­nél el­ma­ra­dá­sa van, hív­jon min­ket!!!

El­ma­ra­dá­sa­i­tól füg­gő­en vál­lal­juk, hogy egy konk­rét aján­la­tot ké­szí­tünk Ön­nek a jog­sza­bály meg­fe­le­lé­si ál­la­pot el­éré­sé­hez, majd egy­sze­ri al­ka­lom­mal el­vé­gez­zük, pó­tol­juk a szük­sé­ges dol­go­kat.

Amennyi­ben ezt a fe­lül­vizs­gá­la­tot és a jog­sza­bály meg­fe­le­lé­si ál­la­pot el­éré­sét meg­ren­de­li tő­lünk, ak­kor mi azt kö­ve­tő­en fenn­tart­juk az Ön szá­má­ra ezt az ál­la­po­tot.

A rend­be­té­tel után, a szer­ző­dés sze­rint, mun­ka­vé­del­mi, kör­nye­zet­vé­del­mi, tűz­vé­del­mi köz­re­mű­kö­dést vál­la­lunk, ami­nek ke­re­té­ben el­lát­juk:

 • a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi jogszabályi megfelelőségének nyomon követését;
 • munkabalesetek kivizsgálását, jogszabály szerinti lejelentését;
 • éves hulladék jelentés elkészítését;
 • közreműködést a munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzoltói hatósági vizsgálatoknál.

IWS környezet- és munkavédelem

iws munkatars 13

Aszódi Ágnes

EHS termékmenedzser, 

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

berneczei david

Berneczei Dávid

Vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

munkavédelem

iws munkatars 11

Lovas Péter

Laboratóriumvezető

azbeszt-, emissziómérés

iws munkatars 5

Bonivárt Attila

Vizsgálótechnikus

Emissziómérés

iws munkatars 9

Bencés-Katonka Nóra

Környezetvédelmi és laborasszisztens

Emissziómérés, engedélyek

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Munkavédelem árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

kornyezet@apaveakademia.hu