logo iws web

Tanúsítvány hitelességének, lejáratának ellenőrzése

Ön­nek le­he­tő­sé­ge van bár­mely az IWS (korábban Vincotte/APAVE) ál­tal ki­adott ta­nú­sít­vány hi­te­les­sé­gé­nek, il­let­ve le­já­ra­tá­nak el­len­őr­zé­sé­re.

Amennyi­ben sze­ret­né meg­tud­ni, hogy be­szál­lí­tó­ja, il­let­ve üz­le­ti part­ne­re va­ló­ban az IWS (korábban Vincotte/APAVE) ál­tal ta­nú­sí­tott-e, Ön­nek nem kell mást ten­nie, mint meg­ír­nia ne­künk e-mail­ben a tanusitas@iws.hu cím­re az el­len­őriz­ni kí­vánt ta­nú­sít­vány szá­mát vagy a ta­nú­sít­vá­nyon sze­rep­lő cég­ne­vet, és mi 24 órán be­lül vissza­küld­jük, hogy az em­lí­tett vál­la­lat va­ló­ban ál­ta­lunk ta­nú­sí­tott-e. Amennyi­ben a kér­dé­ses vál­la­lat az IWS (korábban Vincotte/APAVE) ál­tal ta­nú­sí­tott, úgy el­küld­jük Ön­nek azt is, hogy me­lyik szab­vány sze­rint, il­let­ve med­dig ér­vé­nyes a ta­nú­sít­vá­nya.

Mind­er­ről ter­mé­sze­te­sen te­le­fo­non is ér­dek­lőd­het a +36 30 427 4849-es te­le­fon­szá­mon.